Kultura a cestovní ruch – 1. výzva 2021

Město Písek vyhlásilo výzvu pro podávání žádostí z programu kultury a cestovního ruchu.  V odkazech naleznete text výzvy, pravidla, formulář žádosti včetně příloh, formulář vyúčtování/vypořádání a závěrečné zprávy a vzorovou veřejnoprávní smlouvu.

Žádosti budou přijímány od 31. 8. 2020.
Konečný termín pro přijímání žádostí je 18. 9. 2020 do 12:00 hodin

Jednání hodnotící komise je naplánováno na 21. 10. 2020 a výsledné rozdělení finančních prostředků projedná zastupitelstvo města dne 3. 12. 2020 (změny termínu vyhrazeny).

Pravidla programu pro poskytování dotací města Písek na podporu kultury a cestovního ruchu VÍCELETÁ DOTAČNÍ PODPORA

Rada města Písek se na svém zasedání dne 18. 5. 2020 usnesla vydat v souladu s ustanovením § 10a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, ve smyslu zákona č. 128/200 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, § 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tato Pravidla programu pro poskytování dotací města Písek na podporu kultury a cestovního ruchu VÍCELETÁ DOTAČNÍ PODPORA.

Formulář Žádost o dotaci včetně příloh – 1. výzva 2021

Formulář doporučujeme žadatelům stáhnout si do svého počítače, elektronicky vyplnit a doručit dle daných pravidel do 18. 9. 2020 do 12.00 hodin.

 

Pro vyplnění elektronické žádosti je nutné stáhnout aktuální verzi aplikace Software602 Form Filler. Poté si níže stáhnout elektronický formulář a po vyplnění potřebných údajů jej uložit a vytisknout. V písemné podobě jej doručit na podatelnu městského úřadu Písek a v podobě elektronické, spolu s vloženými přílohami ve formátu PDF, jej odeslat e-mailem na adresu vyzva1.sk (zavináč) mupisek.cz, oboje dle pokynů daných pravidel do 18. 9. 2020 do 12.00 hodin.

Vzorová Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace,

která je dle povahy žádosti případně dále upravena např. dalšími povinnostmi příjemce.

Formulář Vyúčtování/vypořádání poskytnuté dotace z programu pro poskytování dotací města Písek na podporu kultury a cestovního ruchu včetně Závěrečné zprávy a Dotazník pro příjemce dotační podpory města Písek

Formulář pro vyúčtování/vypořádání si stáhněte do svého počítače, vyplňte elektronicky a odevzdejte na podatelnu městského úřadu v termínu stanoveném pro příjem vyúčtování dotací tj. vždy od 01.01. – 31.01. následujícího kalendářního roku. Příjemce víceleté podpory do roku 2023 odevzdá zároveň s vyúčtování také rozpočet podpořené akce na další rok.

Příjemce dotace zašle 1x ročně s vyúčtování hromadně za všechny městem Písek podpořené akce Dotazník pro příjemce dotace, který je statistickým podkladem města Písek. 

Výsledky dotačního řízení 1. výzvy 2021

Výsledky budou zveřejněny až po jejich projednání v zastupitelstvu města dne 3. 12. 2020.

nahoru