www.mesto-pisek.cz
« ZPĚT (současnost) | aktuality | kultura a cestovní ruch | sport | volnočasové aktivity | záštity starostky

Sport

- Archiv 2012

 
 
Sport » Archiv 2012 » Pravidla pro poskytování příspěvků na sportovní činnost
Poslední úprava 25. 10. 2012

Pravidla pro poskytování příspěvků na sportovní činnost

 
 

Město Písek rozhodlo dne 8. 12. 2011 usnesením zastupitelstva města č. 288/11 vydat tato Pravidla pro poskytování příspěvků na sportovní činnost.

I. Úvod – cíl

Účelem pravidel je stanovit jasný a jednoznačný postup při podpoře sportovních aktivit z rozpočtu města Písku (dále jen město). Cílem je podpořit aktivní činnost co největšího počtu občanů, zejména dětí a mládeže do 19 let věku na úseku sportu. Tím nejsou dotčeny postupy a požadavky stanovené právními předpisy (např. zákon o obcích, občanský zákoník, zákon o hospodaření s rozpočtovými prostředky apod.). Prvořadým posláním je nabídnout občanům kvalitní využití volného času, odpoutat mládež od negativních prvků vyskytujících se ve společnosti – alkohol, drogy, kriminalita.

Příspěvky lze poskytnout žadatelům, kteří mají působnost na území města Písku a trvale pečují o děti a mládež do 19 let věku nejméně dva roky, vyjma přidělení příspěvků na jednotlivé sportovní akce a systémovou podporu sportu.

II. Zdroje

Zdrojem pro poskytování příspěvků jsou finanční prostředky města. Základní podmínkou pro jejich použití je stanovení částky v rozpočtu města na příslušný kalendářní rok. Její výši tvoří 2 % z celkových výdajů (mimo průběžné položky). Při úpravě rozpočtu během roku může dojít i k úpravě celkové částky. Finanční prostředky určené na Záštitu starosty (dále jen Záštita) dle čl. III. d) jsou nad rámec výše uvedené částky a činí max. 100 000 Kč ročně. Finanční prostředky určené na Systémovou podporu sportu dle čl. III. e) Pravidel jsou nad rámec výše uvedené částky a činí max. 1 500 000 Kč ročně.

III. Použití prostředků

Prostředky lze použít:
a) na investice a opravy velkého rozsahu:
- investice – (samostatná movitá věc, případně soubor movitých věcí včetně technického zhodnocení v rozsahu nad 40 000 Kč na 1 inventární předmět)

- oprava velkého rozsahu v ceně nad 40 000 Kč na 1 akci (pořízení, zhodnocení a udržení hodnoty nemovitého majetku ve vlastnictví žadatele nebo města, který spravuje žadatel, a který slouží výlučně k provozování tělovýchovné, sportovní a turistické činnosti na území města Písku).

Příspěvek lze poskytnout pouze právnickým osobám, které vykazují dlouhodobě se opakující činnost a které samy spravují a provozují vlastní tělovýchovná a sportovní zařízení.

Příspěvek nelze poskytnout právnickým osobám, jejichž provoz nebo údržbu na jakémkoli zařízení zabezpečují Městské služby Písek s.r.o. Podmínkou je, že se organizace bude na investici nebo opravě velkého rozsahu finančně podílet minimálně 30 %.

Každá investice a oprava velkého rozsahu se posuzuje samostatně a žadatel se podpisem Smlouvy o poskytnutí příspěvku zavazuje k uskutečnění celé investice a oprav velkého rozsahu, na které mu byl dle žádosti příspěvek poskytnut. V opačném případě bude právnická osoba povinna celý příspěvek vrátit.

b) na činnost:
podmínkou je, aby podíl mládeže do věku 19 let činil nejméně 40 % z celkového počtu členské základny žadatele.

Uznatelné výdaje jsou zejména: cestovné na mistrovská utkání, ubytovací náklady, náklady za výkon rozhodčího včetně cestovného, nájemné sportovišť, energie, vodné - stočné, sportovní vybavení, náklady spojené s propagací, materiál k zajištění konkrétní sportovní akce kromě placené reklamy, odměny trenérů mládeže, pojištění majetku.

Neuznatelné výdaje jsou zejména: dary, pohoštění, reklama, hovorné za telefony, mzdy a platy zaměstnanců včetně odvodů, prázdninové a  rekreační pobyty vyjma soustředění, zájezdy, odměny pořadatelů.

c) na podporu jednotlivých sportovních akcí konaných na území města Písku, s podmínkou nejméně 50 % mládeže do věku 19 let z celkového počtu účastníků akce. Organizace se bude finančně podílet na akci minimálně 50 %.

Uznatelné výdaje jsou zejména: materiál k zajištění konkrétní sportovní akce kromě placené reklamy, cestovné, náklady za výkon rozhodčího včetně cestovného, nájemné sportovišť, ceny v přiměřené výši.

d) Udělování příspěvků pod Záštitou starosty se řídí samostatnými pravidly.

e) Systémová podpora sportu – mimořádný příspěvek za výjimečnou reprezentaci města Písku a výjimečné úspěchy jednotlivců a kolektivů ve vrcholových republikových a mezinárodních soutěžích.

Příspěvek lze poskytnout výhradně na mistrovská utkání, a to: úhradu dopravy na utkání, ubytování, náklady na rozhodčí včetně cestovného, pořadatelské služby, nájem sportovního zařízení (trénink, zápas).

Tento příspěvek nevylučuje poskytnutí příspěvků dle čl. III. a) – investice a opravy velkého rozsahu, III. b) – činnost, III. c) – jednotlivé sportovní akce.

IV. Žádosti o příspěvek

1. O příspěvek mohou žádat statutární orgány právnické osoby nebo fyzická osoba starší 18 let, jejichž činnost je orientována na sportovní aktivity nekomerčního charakteru (sportovní kluby a bčanská sdružení, registrovaná dle zákona č. 83/1990 Sb., zabývající se sportovní činností), působící na území města Písku. O příspěvek nemohou žádat obchodní společnosti a družstva zřízená ve smyslu zákona č. 513/1991 Sb. - obchodního zákoníku. Žádosti nebude vyhověno, pokud má žadatel závazek po lhůtě splatnosti vůči městu Písek.

2. Žádosti se podávají na předepsaných tiskopisech písemně poštou nebo osobně v podatelně Městského úřadu Písek. V nich musí být povinně uveden zejména účel žádosti, požadovaná výše příspěvku, identifikace žadatele a doloženy údaje potřebné pro posouzení žádosti (kopie registrace, účetní závěrka za minulý rok, u Svazu technických sportů Prácheňsko doložit prohlášení jednotlivých organizací o výši úhrady členských příspěvků, soupis všech členů s uvedením data narození, kopie přihlášek do soutěže nebo výsledkové listiny soutěží).

3. Při prvním podání musí žadatel u každé žádosti doložit doklady o vzniku žadatele (registrace u Ministerstva vnitra České republiky, stanovy, zakládací listina, doklady o založení účtu organizace, doklad o přidělení IČ, jméno a příjmení statutárního orgánu právnické osoby, jeho postavení v organizaci a doklad organizace, že je oprávněn jednat jejím jménem), v dalších letech musí být žádost doložena prohlášením statutárního orgánu právnické osoby, že údaje uvedené při prvním podání žádosti jsou platné, a že při jakékoliv změně těchto údajů ohlásí změnu poskytovateli příspěvku do 15 dnů.

4. Žádosti dle čl. III. a) musí být dále doloženy jednoduchou projektovou dokumentací, propočtem stavebních nákladů a rovněž identifikací vlastnických vztahů k nemovitostem (včetně práv a závazků na nich váznoucích) pokud tyto údaje již nejsou známy. Změny vlastnických vztahů nutno ihned ohlásit odboru školství a kultury Městského úřadu Písek.

5. Žádosti dle čl. III. b) musí být doloženy výsledkovou listinou soutěže za minulé soutěžní období, kalendářem soutěží na příslušné období, seznamem všech aktivních členů organizace s datem narození včetně bydliště, oficiální soupisky na soutěž, rozpisy tréninků a dalšími přílohami uvedenými v žádosti.

6. Termíny pro podávání žádostí o příspěvky dle čl. III. a), III. b) jsou stanoveny vždy do 15. 1. běžného roku včetně doložení dokladů.

7. U žádostí dle čl. III. c) je nutné podat žádost před konáním jednotlivé akce. K žádosti budou přiloženy předpokládané výdaje a příjmy, seznam účastníků akce s datem narození, který bude předložen nejpozději k vyúčtování akce a další přílohy uvedené v žádosti.

8. U žádostí dle čl. III. c) se žadatel zavazuje, že na propozicích a propagačních materiálech bude vždy výrazně uvedena věta: „Akce je realizována za finanční podpory města Písku“.

9. Žádost o příspěvek dle čl. III. e) předloží žadatelé po uzavření soutěží, nejdéle do 30. 6. příslušného kalendářního roku. Příspěvek bude vyplácen ve 2. pololetí tohoto kalendářního roku a bude vyúčtován do 30. 6. následujícího kalendářního roku.

V. Rozdělení příspěvků

dle čl. III. a) do 15 % na příspěvky na investice a opravy velkého rozsahu
dle čl. III. b) do 80 % na příspěvky na činnost
dle čl. III. c) do 5 % na příspěvky na sportovní akce

Pokud požadavky na příspěvky dle čl. III. (a, b, c) nevyčerpají dostupnou částku, rozdělí se zůstatek z těchto položek na příspěvky ostatních činností na základě doporučení sportovní komise a rozhodnutí zastupitelstva města.

VI. Posouzení žádostí

1. U příspěvků dle čl. III. a) bude dána přednost těm žadatelům, kteří doloží vyšší podíl vlastních prostředků na zajištění investiční akce. Příspěvek bude přidělen max. do 70% rozpočtovaných nákladů.

2. U příspěvku dle čl. III. b) bude částka stanovená podle čl. V., rozdělena mezi všechny oprávněné žadatele s přihlédnutím k těmto kritériím:
a) počet aktivních registrovaných členů
b) zapojení v celoročních pravidelných soutěžích, cvičeních a přípravě
c) výběr členských příspěvků ve výši nejméně 1 000 Kč na člena ročně (bez rozdílu věku)

Uvedená kritéria se ohodnotí bodovým systémem, přičemž za každého řádně zaregistrovaného aktivního člena platícího stanovené členské příspěvky se započte bod dle níže uvedené tabulky (u školních sportovních klubů 0,2 bodu). Každý člen mládeže do 19-ti let se násobí koeficientem 10. Každý člen může být započítán pouze jednou. Organizace doloží, kolika stupňovou soutěž organizace hraje. V případě, že se jedná o republikovou jednostupňovou soutěž, budou členové soutěže násobeni koeficientem 2 jako v případě krajské soutěže. V případě vícestupňových soutěží budou členové soutěže násobeni koeficientem 1 v okresních soutěžích, koeficientem 2 v krajských soutěžích a koeficientem 10 v republikových a vyšších soutěžích. Zohledněno bude odvětví sportů, zda se jedná o olympijské nebo neolympijské sporty pro mládež. V případě olympijských sportů bude každá soutěž člena mladšího 19-ti let násobena dále koeficientem 10 a neolympijských sportů koeficientem 5. Výpočet se stanoví podle tabulky – Bodové hodnocení. Poté se stanoví poměr finančních prostředků připadajících na jednotlivé žadatele dle čl. III. b) jako podíl přepočtených a celkových bodů.

Tabulka – Bodové hodnocení

Celkový počet členůDospělí počet členůMládež počet členůDospělí počet bodů x 1Mládež počet bodů x 10Celkový počet bodů
olympijské sportyneolympijské sportyolympijské sporty x 10neolympijské sporty x 5
Okresní a nižší soutěž (příp. nejnižší soutěž) x 1
Krajské soutěže (příp. druhá nejnižší soutěž) x 2
Republikové a vyšší soutěže x 10
Celkem

3. U příspěvků dle čl. III. c) bude posouzeno, zda se jedná o akci pro mládež.

4. U příspěvků dle čl. III. e) bude posouzena významnost reprezentace.

VII. Poskytnutí příspěvku

1. Kontrolu úplnosti žádostí a příspěvek, jejich sumarizaci, přípravu podkladů pro projednání a rozhodnutí o poskytnutí příspěvku zabezpečuje určený zaměstnanec Městského úřadu Písek.

2. Posouzení žádostí dle těchto pravidel provede sportovní komise, jmenovaná radou města. Vedoucí odboru školství a kultury předloží rozpis příspěvků na příslušný kalendářní rok zastupitelstvu města nejpozději do 31. 3. Rozpis musí obsahovat vedle návrhu na stanovení celkové částky na příspěvky návrh na poskytnutí příspěvků dle čl. III. a), III. b) (členěný na jednotlivé žadatele), zůstatek prostředků na poskytování příspěvků dle čl. III. c) a rovněž stanovisko sportovní komise. Rozpis, schválený zastupitelstvem města, je pro dané období závazný.

3. O poskytování příspěvků dle čl. III. c) rozhoduje:
a) rada města do výše 5 000 Kč pro žadatele ročně
b) zastupitelstvo města, přesahuje-li požadovaná výše příspěvku nebo součet příspěvků žadateli již v kalendářním roce poskytnutých částku 5 000 Kč, vždy však po vyjádření sportovní komise.

4. Poskytnutí příspěvků dle čl. III. e) projednává a doporučuje sportovní komise a schvaluje zastupitelstvo města.

5. Poté, co zastupitelstvo města nebo rada města rozhodnou o poskytnutí příspěvku, je se žadatelem uzavřena Smlouva o poskytnutí příspěvku, na jejímž základě je příspěvek poukázán na účet žadatele. Poskytnutý příspěvek je žadatel povinen vyúčtovat k 31. 12. běžného roku, vyjma bodu III. c) a III. e) a vyúčtování předložit na odbor školství a kultury:
a) dle čl. III. a) – investice a opravy velkého rozsahu nejdéle do 15. 1. následujícího roku. Při vyúčtování musí žadatel předložit celkovou částku vynaloženou na každou investici nebo opravu velkého rozsahu zvlášť, tak jak bylo uvedeno ve Smlouvě o poskytnutí příspěvku, Kontrola bude provedena dle skutečně vynaložených prostředků a bude opět přepočítán poměr 70 % poskytnutých příspěvků. Případný rozdíl je příjemce příspěvku na výzvu povinen vrátit zpět na účet města.
b) dle čl. III. b) – činnost nejdéle do 15. 1. následujícího roku. K vyúčtování žadatel předloží čestné prohlášení o výši přijatých členských příspěvků za rok celkem.
c) dle čl. III. c) – sportovní akce nejdéle do 2 měsíců po konání akce. K vyúčtování žadatel předloží seznam všech účastníků akce s datem narození.
d) dle čl. III. e) – systémová podpora sportu do 30. 6. následujícího kalendářního roku po obdržení příspěvku. Žádosti o změnu vyúčtování již schváleného příspěvku (posun termínu akce, změna názvu akce, změna účelu využití finančních prostředků, změna termínu vyúčtování apod.) budou přijímány nejdéle do 15. 11. běžného roku, na žádosti podané po tomto termínu nebude brán zřetel.

V případě, že organizace nepředloží vyúčtování včetně všech požadovaných dokladů v řádném termínu, je povinna příspěvek na výzvu vrátit v celé výši na účet města a bude vyloučena z poskytnutí všech příspěvků dle čl. III. (vyjma III. d) v následujícím roce.

VIII. Závěrečná ustanovení

1. Kontrolu nad dodržováním těchto Pravidel zajišťuje vedoucí odboru školství a kultury, členové sportovní komise a ostatní kontrolní orgány v rámci svých pravomocí.

2. Žadatelé o příspěvky odpovídají za pravdivost údajů v žádostech i poskytnutých dokladech. Při zjištění nesrovnalostí bude požadováno jejich objasnění. Při zjištění zkreslených nebo nepravdivých údajů vyřadí rada města na doporučení sportovní komise žadatele pro daný rok ze seznamu a v případě, že je příspěvek již vyplacen, doporučí zastupitelstvu města jeho vrácení v plné výši.

3. Výjimky z těchto pravidel uděluje zastupitelstvo města.

4. Na poskytnutí příspěvků není právní nárok.

5. Příspěvky dle čl. III. a) a III. b) lze poskytnout žadatelům, kteří mají působnost na území města Písku a trvale pečují o mládež nejméně dva roky i v případě změny registrace (např. odchod oddílu z původní organizace). V takovém případě je nutné doložit čestné prohlášení o předchozí době působnosti organizace.

6. V případě prodeje objektu, na který byl poskytnut příspěvek dle čl. III. a) jinému vlastníkovi bude tento příspěvek vrácen městu prodávajícím v případě, že nový vlastník objektu smluvně nezaručí využívání objektu ke stejnému účelu, na který byl příspěvek poskytnut, dlouhodobě, nejméně však po dobu 5 let od doby poskytnutí příspěvku.

7. Pokud bude poskytnut příspěvek na investice dle čl. III. a) – investice, musí organizace zachovat stejnou činnost nejméně po dobu 5 let, v opačném případě bude poskytnutá částka vrácena městu v plné výši.

8. Obdrží-li žadatel příspěvek podle bodu III. a) nebo III. b), lze mu výjimečně poskytnout příspěvek podle bodu III. c) na doporučení sportovní komise. Nelze žádat na stejnou akci dle čl. III. c) a III. d).

9. Tato pravidla nabývají účinnosti dnem 1. 1. 2012. Současně se ruší Pravidla pro poskytování příspěvku na sportovní činnost ze dne 1. 1. 2008 ve znění pozdějších dodatků.

 
Vytisknout článek   Nahoru
 

© 2013 Město Písek | Realizace studio QUIN.CZ