www.mesto-pisek.cz
« ZPĚT (současnost) | aktuality | kultura a cestovní ruch | sport | volnočasové aktivity | záštity starostky

Sport

- Archiv 2016

 
Sport » Archiv 2016 » Zásady pro poskytování dotací na sportovní činnost
Poslední úprava 3. 3. 2017

Zásady pro poskytování dotací na sportovní činnost

 
 

Město Písek rozhodlo dne 05.11.2015 usnesením zastupitelstva města č. 264/15 vydat tyto Zásady pro poskytování dotací na sportovní činnost (dále „zásady“).

I. Úvod – cíl

1. Účelem zásad je stanovit jasný a jednoznačný postup při podpoře sportovních aktivit z rozpočtu města Písku (dále jen město). Cílem je podpořit aktivní činnost co největšího počtu občanů, zejména dětí a mládeže do 20 let věku na úseku sportu. Tím nejsou dotčeny postupy a požadavky stanovené právními předpisy (např. zákon o obcích, občanský zákoník, zákon o hospodaření s rozpočtovými prostředky apod.). Prvořadým posláním je nabídnout občanům kvalitní využití volného času, odpoutat mládež od negativních prvků vyskytujících se ve společnosti – alkohol, drogy, kriminalita.

2. Dotaci lze poskytnout žadatelům, kteří mají sídlo, resp. trvalý pobyt na území města Písku a trvale pečují o děti a mládež do 20 let věku nejméně dva roky, vyjma přidělení dotací na jednotlivé sportovní akce a systémovou podporu sportu.

II. Zdroje

1. Zdrojem pro poskytování dotací jsou finanční prostředky města. Základní podmínkou pro jejich použití je stanovení částky v rozpočtu města na příslušný kalendářní rok. Její výše je minimálně 8,5 mil. Kč ročně, maximálně 2 % z celkových příjmů (mimo průběžné položky) vztaženo k upravenému rozpočtu předchozího kalendářního roku, tj. k datu poslední rozpočtové změny (dále jen „rozpočet“).

2. Každoročně 4,6 mil. Kč z částky uvedené v čl. II. odst. 1 bude určeno mezi žadatele a jejich oddíly reprezentující město v olympijských kolektivních sportovních odvětvích, přičemž se jejich mládežnické týmy musí účastnit dlouhodobých celostátních (republikových) soutěží.

3. Dále bude z rozdílu mezi částkami 8,5 mil. Kč a 4,6 mil. Kč vyčleněna částka maximálně ve výši 500 000 Kč na systémovou podporu sportu – III. e). Zbývající částka bude rozdělena v podílu 15 % na III. a) investice a opravy velkého rozsahu, 80 % na III. b) činnost a 5 % na III. c) sportovní akce.

4. V případě, že ve sledovaném roce přesáhne výše 2 % z celkových příjmů rozpočtu (mimo průběžné položky) částku 8,5 mil. Kč, mohou sportovní organizace žádat o dotace na sportovní činnost na výzvu odboru školství a kultury Městského úřadu Písek (dále jen „odbor školství a kultury“) po schválení rozpočtové změny (zapojení finanční prostředků do rozpočtu města).

5. Finanční prostředky určené na Záštitu starosty (dále jen „záštita“) dle čl. III. d) jsou nad rámec výše uvedené částky a činí max. 100 000 Kč (slovy jednostotisíc korun českých) ročně.

III. Možnosti použití prostředků

Prostředky lze použít:

a) na investice a opravy velkého rozsahu
- investice – (samostatná movitá věc, případně soubor movitých věcí včetně technického zhodnocení v rozsahu nad 40 000 Kč (slovy čtyřicettisíc korun českých) na 1 inventární předmět)
- oprava velkého rozsahu v ceně nad 40 000 Kč (slovy čtyřicettisíc korun českých)
na jednu akci (pořízení, zhodnocení a udržení hodnoty nemovitého majetku ve vlastnictví žadatele nebo města, který spravuje žadatel a který slouží výlučně k provozování tělovýchovné, sportovní a turistické činnosti na území města Písku).
Dotaci lze poskytnout pouze právnickým osobám, které vykazují dlouhodobě se opakující činnost a které samy spravují a provozují vlastní tělovýchovná a sportovní zařízení.
Dotaci nelze poskytnout právnickým osobám, jejichž provoz nebo údržbu na jakémkoli zařízení zabezpečují Městské služby Písek s.r.o.
Podmínkou je, že se organizace bude na investici nebo opravě velkého rozsahu finančně podílet minimálně 30 %.
Každá investice a oprava velkého rozsahu se posuzuje samostatně a žadatel se podpisem Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města zavazuje k uskutečnění celé investice a oprav velkého rozsahu, na které mu byla dle žádosti dotace poskytnuta. V opačném případě bude právnická osoba povinna celou dotaci vrátit.

b) na činnost
Podmínkou je, aby podíl mládeže do 20 let činil nejméně 40 % z celkového počtu členské základny žadatele a současně, aby veškerá mládež (z celé členské základny) byla registrována v oddílu, který má působnost na území města Písku.
Uznatelné výdaje jsou zejména: cestovné na mistrovská utkání mládeže, ubytovací náklady mládeže, náklady za výkon rozhodčího včetně cestovného v rámci mládežnických soutěží, nájemné sportovišť pro mládež, sportovní vybavení pro mládež, náklady spojené s propagací mládežnických oddílů, odměny trenérů mládeže (maximálně do výše 40 % ze schválené dotace); pojištění majetku dle podílu mládeže, energie dle podílu mládeže, vodné – stočné dle podílu mládeže,
Neuznatelné výdaje jsou zejména: výdaje na soutěže dospělých (cestovné na mistrovská utkání dospělých, ubytovací náklady dospělých, náklady za výkon rozhodčího včetně cestovného v rámci soutěže dospělých, nájemné sportovišť pro dospělé, sportovní vybavení pro dospělé, náklady spojené s propagací oddílů dospělých, materiál k zajištění konkrétní sportovní akce dospělých kromě placené reklamy, odměny trenérů dospělých), dary, pohoštění, reklama, hovorné za telefony, mzdy a platy zaměstnanců včetně odvodů, odměny pořadatelů, zájezdy, prázdninové a rekreační pobyty vyjma soustředění.

c) na podporu jednotlivých sportovních akcí konaných na území města Písku, s podmínkou nejméně 50 % mládeže do věku 20 let z celkového počtu účastníků akce. Organizace se bude finančně podílet na akci minimálně 50 %.
Uznatelné výdaje jsou zejména: materiál k zajištění konkrétní sportovní akce kromě placené reklamy, cestovné, náklady za výkon rozhodčího včetně cestovného, nájemné sportovišť, ceny v přiměřené výši.

d) Udělování dotací pod Záštitou starosty se řídí samostatnými pravidly.

e) Systémová podpora sportu – mimořádná dotace za výjimečnou reprezentaci města Písku v uplynulé sezóně a výjimečné úspěchy jednotlivců a kolektivů ve vrcholových republikových a mezinárodních soutěžích.
Dotaci lze poskytnout výhradně na mistrovská utkání, a to: úhradu dopravy na utkání, ubytování, náklady na rozhodčí včetně cestovného, pořadatelské služby, nájem sportovního zařízení (trénink, zápas).

f) podpora vyjmenovaných kolektivních sportovních oddílů, jejichž mládežnické týmy se účastní celostátních republikových soutěží (Fotbalový klub FC PÍSEK, o.s., IHC Písek – občanské sdružení, oddíl basketbalu a házené pod Tělocvičnou jednotou Sokol Písek). Při splnění podmínek dalších kolektivních sportovních oddílů je možno rozšířit počet výše uvedených sportovních oddílů.
Podmínkou je, aby podíl mládeže do 20 let činil nejméně 40 % z celkového počtu členské základny žadatele a současně, aby veškerá mládež (z celé členské základny) byla registrována v oddílu, který má působnost na území města Písku.
Uznatelné výdaje jsou zejména: cestovné na mistrovská utkání na mládež, ubytovací náklady mládeže, náklady za výkon rozhodčího včetně cestovného v rámci mládežnických soutěží, nájemné sportovišť pro mládež, sportovní vybavení pro mládež, náklady spojené s propagací mládežnických oddílů, odměny trenérů mládeže (maximálně do výše 40 % ze schválené dotace); pojištění majetku dle podílu mládeže, energie dle podílu mládeže, vodné – stočné dle podílu mládeže.
Neuznatelné výdaje jsou zejména: výdaje na soutěže dospělých (cestovné na mistrovská utkání dospělých, ubytovací náklady dospělých, náklady za výkon rozhodčího včetně cestovného v rámci soutěže dospělých, nájemné sportovišť pro dospělé, sportovní vybavení pro dospělé, náklady spojené s propagací oddílů dospělých, materiál k zajištění konkrétní sportovní akce dospělých kromě placené reklamy, odměny trenérů dospělých), dary, pohoštění, reklama, hovorné za telefony, mzdy a platy zaměstnanců včetně odvodů, prázdninové a rekreační pobyty vyjma soustředění, zájezdy, odměny pořadatelů.

g) podpora sportovní činnosti nad minimální limit
Podmínkou je, aby podíl mládeže do 20 let činil nejméně 40 % z celkového počtu členské základny žadatele a současně, aby veškerá mládež (z celé členské základny) byla registrována v oddílu, který má působnost na území města Písku.
Uznatelné výdaje jsou zejména: cestovné na mistrovská utkání na mládež, ubytovací náklady mládeže, náklady za výkon rozhodčího včetně cestovného v rámci mládežnických soutěží, nájemné sportovišť pro mládež, sportovní vybavení pro mládež, náklady spojené s propagací mládežnických oddílů, odměny trenérů mládeže (maximálně do výše 40 % ze schválené dotace); pojištění majetku dle podílu mládeže, energie dle podílu mládeže, vodné – stočné dle podílu mládeže.
Neuznatelné výdaje jsou zejména: výdaje na soutěže dospělých (cestovné na mistrovská utkání dospělých, ubytovací náklady dospělých, náklady za výkon rozhodčího včetně cestovného v rámci soutěže dospělých, nájemné sportovišť pro dospělé, sportovní vybavení pro dospělé, náklady spojené s propagací oddílů dospělých, odměny trenérů dospělých), dary, pohoštění, reklama, hovorné za telefony, mzdy a platy zaměstnanců včetně odvodů, prázdninové a rekreační pobyty vyjma soustředění, zájezdy, odměny pořadatelů.

IV. Žádosti o dotaci

1. Město Písek zveřejní program pro poskytování dotací na své úřední desce způsobem umožňujícím dálkový přístup nejpozději 30 dnů před počátkem lhůty pro podávání žádostí o dotace. V programu bude uveden účel, na který mohou být peněžní prostředky poskytnuty, důvody podpory, předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu, maximální výše dotace, okruh způsobilých žadatelů, lhůta pro podání žádosti, kritéria pro hodnocení, lhůta pro rozhodnutí o žádosti, podmínky pro poskytnutí dotace a vzor žádosti.

2. O dotaci mohou žádat statutární orgány právnické osoby nebo fyzická osoba starší 18 let, jejichž činnost je orientována na sportovní aktivity nekomerčního charakteru. O dotaci nemohou žádat obchodní společnosti, podnikající fyzické osoby a družstva. Žádosti nebude vyhověno, pokud má žadatel závazek po lhůtě splatnosti vůči městu Písek nebo vůči jeho zřízeným a založeným organizacím.

3. Dotace dle čl. III. a) III. b), III. f) a III. g) lze poskytnout žadatelům, kteří mají působnost na území města Písku a trvale pečují o mládež nejméně dva roky i v případě změny registrace (např. odchod oddílu z původní organizace). V takovém případě je nutné doložit čestné prohlášení o předchozí době působnosti organizace.

4. Žádosti se podávají na předepsaných tiskopisech elektronicky i písemně poštou nebo osobně v podatelně Městského úřadu Písek. V nich musí být povinně uveden zejména účel žádosti, požadovaná výše dotace, identifikace žadatele a doloženy údaje potřebné pro posouzení žádosti (účetní závěrka za minulý rok). Dále soupis všech členů s uvedením roku narození a obce/města trvalého pobytu pro III. b), III. f) a III. g).

5. Při prvním podání musí žadatel u každé žádosti doložit doklady o vzniku právnické osoby (např. stanovy, zakládací listina apod.), a dále doklady o založení účtu organizace, doklad o přidělení IČO, jméno a příjmení statutárního orgánu právnické osoby, jeho postavení v organizaci a doklad organizace, že je oprávněn jednat jejím jménem. V dalších letech musí být žádost doložena prohlášením statutárního orgánu právnické osoby, že údaje uvedené při prvním podání žádosti jsou platné. Při jakékoliv změně těchto údajů ohlásí změnu poskytovateli dotace do 15 dnů od této změny.

6. Žádosti dle čl. III. a) investice a opravy velkého rozsahu musí být dále doloženy jednoduchou projektovou dokumentací, propočtem stavebních nákladů a rovněž identifikací vlastnických vztahů k nemovitostem (včetně práv a závazků na nich váznoucích), pokud tyto údaje již nejsou známy. Změny vlastnických vztahů nutno ihned ohlásit odboru školství a kultury Městského úřadu Písek.

7. Žádosti dle čl. III. b) činnost musí být doloženy seznamem všech aktivních členů žadatele s rokem narození včetně obce/města trvalého pobytu a dalšími přílohami uvedenými v žádosti. Součástí žádosti musí být čestné prohlášení o registraci členů v daném oddílu (registrovaným členem se rozumí ten, který platí členské příspěvky a je v evidenci členů platící minimální členské příspěvky). Podmínkou pro poskytnutí finančních prostředků je pravdivé vyplnění dotazníku pro oddíly mládeže, který je nedílnou přílohou žádosti. O tuto dotaci mohou žádat i organizace, kterým je poskytovaná podpora dle čl. III. f).

8. Žádosti dle čl. III. c) sportovní akce je nutné podat před konáním jednotlivé akce. K žádosti budou přiloženy předpokládané výdaje a příjmy a další přílohy uvedené v žádosti. Seznam účastníků akce s rokem narození bude předložen nejpozději k vyúčtování akce. U žádostí dle čl. III. c) se žadatel zavazuje, že na propozicích a propagačních materiálech bude vždy výrazně uvedena věta: „Akce je realizována za finanční podpory města Písku“.

9. Žádosti dle čl. III. e) za výjimečnou reprezentaci města za uplynulou sezónu předloží žadatelé po uzavření soutěží, nejdéle do 30.06. příslušného kalendářního roku. Dotace bude vyplacena ve 2. pololetí tohoto kalendářního roku a bude vyúčtována do 30.06. následujícího kalendářního roku. Žádosti jsou podávány zpětně za výsledky v uplynulé sezóně, nelze tedy žádat finanční prostředky na sezónu nadcházející.

10. Žádosti dle čl. III. f) podpora vyjmenovaných kolektivních sportovních oddílů musí být doloženy seznamem všech aktivních členů organizace s rokem narození včetně obce/města trvalého pobytu a dalšími přílohami uvedenými v žádosti. Podmínkou pro poskytnutí finančních prostředků je pravdivé vyplnění dotazníku pro oddíly mládeže, který je nedílnou přílohou žádosti.

11. Žádosti dle čl. III. g) podpora sportovní činnosti nad minimální limit budou přijímány na základě výzvy zveřejněné odborem školství a kultury po schválení rozpočtové změny (tj. zapojení finanční prostředků do rozpočtu města). Žádosti budou obsahovat stejné náležitosti jako žádosti dle čl. III. b). Pokud organizace žádá zároveň o příspěvek dle čl. III. b) i III. g), povinné přílohy stačí doložit pouze k jedné žádosti v daném roce. O tuto dotaci mohou žádat i organizace, kterým je poskytovaná podpora dle čl. III. f). Podmínkou pro poskytnutí finančních prostředků je pravdivé vyplnění dotazníku pro oddíly mládeže, který je nedílnou přílohou žádosti.

12. U žadatelů, kteří jsou plátci DPH dle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů nelze uplatnit do uznatelných výdajů DPH. Vztahuje se na všechny žádosti dle článku III. těchto Zásad.

13. Termíny pro podávání žádostí o dotace dle čl. III. a), III. b), III. f) jsou stanoveny vždy do 15. 01. běžného roku včetně doložení dokladů.

V. Rozdělení dotací

1. Částka přidělená na investice a opravy velkého rozsahu, činnost a sportovní akce bude rozdělována v tomto poměru:

- dle čl. III. a) investice a opravy velkého rozsahu15 %
- dle čl. III. b) činnost80 %
- dle čl. III. c) sportovní akce5 %

2. Částka přidělená na podporu vyjmenovaných kolektivních sportovních oddílů dle čl. III. f) (4,6 mil. Kč) bude rozdělována v tomto poměru:

- Fotbalový klub FC PÍSEK, o.s.1 250 000 Kč
- IHC Písek – občanské sdružení1 450 000 Kč
- oddíl basketbalu pod Tělocvičnou jednotou Sokol Písek950 000 Kč
- oddíl házené pod Tělocvičnou jednotou Sokol Písek950 000 Kč

3. Dotace dle čl. III. g) budou rozděleny v případě schválených finančních prostředků zastupitelstvem města.

4. Pokud požadavky na dotace dle čl. III. a) a III. c) nevyčerpají dostupnou částku, rozdělí se zůstatek z těchto položek na dotace ostatních oblastí na základě doporučení sportovní komise a rozhodnutí zastupitelstva města.

VI. Posouzení žádostí

1. U dotací dle čl. III. a) investice a opravy velkého rozsahu bude dána přednost těm žadatelům, kteří doloží vyšší podíl vlastních prostředků na zajištění investiční akce. Dotace bude přidělena max. do 70 % rozpočtovaných nákladů.

2. U dotace dle čl. III. b) činnost a III. g) podpora sportovní činnosti nad minimální limit bude částka stanovená podle čl. V., rozdělena mezi všechny oprávněné žadatele s přihlédnutím k těmto kritériím:
a) počet aktivních (tj. platí členské příspěvky) registrovaných členů
b) zapojení v celoročních pravidelných soutěžích, cvičeních a přípravě
c) výběr členských příspěvků ve výši nejméně 1 000 Kč (slovy jedentisíc korun českých) na člena ročně (bez rozdílu věku)

Uvedená kritéria se ohodnotí bodovým systémem, přičemž za každého řádně zaregistrovaného aktivního člena platícího stanovené členské příspěvky se započte bod dle níže uvedené tabulky. Každý člen mládeže do 20 let se násobí koeficientem 10. Každý člen může být v rámci jednoho oddílu započítán pouze jednou. Výpočet se stanoví podle tabulky – Bodové hodnocení. Poté se stanoví poměr finančních prostředků připadajících na jednotlivé žadatele dle čl. III. b) a III. g) jako podíl přepočtených a celkových bodů.

Tabulka – Bodové hodnocení

Celkový počet členůDospělí počet členůMládež počet členůDospělí počet bodů x 1Mládež počet bodů x 10Celkový počet bodů
Celkem

3. U dotací dle čl. III. c) sportovní akce bude posouzeno, zda se jedná o akci pro mládež a bude se konat na území města Písku.

4. U dotací dle čl. III. e) systémová podpora sportu bude posouzena významnost reprezentace města.

5. U dotací dle čl. III. f) podpora vyjmenovaných kolektivních sportovních oddílů bude posuzováno, zda oddíly reprezentují kolektivní sportovní odvětví a zda se jejich mládežnické týmy účastní celostátních (republikových) soutěží.

VII. Poskytnutí dotace

1. Kontrolu úplnosti žádostí o dotaci, jejich sumarizaci, přípravu podkladů pro projednání a rozhodnutí o poskytnutí dotace zabezpečuje určený zaměstnanec Městského úřadu Písek.

2. Pokud je žádost neúplná nebo pokud chybí požadované přílohy žádosti, vrátí určený zaměstnanec žádost k doplnění a žadatel má povinnost do 5 pracovních dnů od výzvy požadované doplnit. V případě nedodržení této lhůty se žádost vyřadí z posuzování.

3. Posouzení žádostí dle těchto zásad provede sportovní komise jmenovaná radou města. Vedoucí odboru školství a kultury předloží rozpis dotací na příslušný kalendářní rok zastupitelstvu města nejpozději do 30.04. Rozpis musí obsahovat vedle návrhu na stanovení celkové částky na dotace návrh na poskytnutí dotací dle čl. III. a), III. b), III. f) (členěný na jednotlivé žadatele), zůstatek prostředků na poskytování dotací a rovněž stanovisko sportovní komise. Rozpis schválený zastupitelstvem města je pro dané období závazný.

4. O poskytování dotací dle čl. III. c) rozhoduje:
a) rada města do výše 10 000 Kč (slovy desettisíc korun českých) včetně
b) zastupitelstvo města od výše 10 001 Kč (slovy desettisícjedna koruna česká)
vždy však po vyjádření sportovní komise.

5. Posouzení žádostí dle čl. III. g) členěný na jednotlivé žadatele provede sportovní komise a rozpis dotací na kalendářní rok bude předložen k projednání na jednání zastupitelstva města nejdéle do 60 dnů po ukončení lhůty pro přijímání nových žádostí. Rozpis musí obsahovat vedle návrhu na stanovení celkové částky na dotace návrh na poskytnutí dotací dle čl. III. g), zůstatek prostředků na poskytování dotací a rovněž stanovisko sportovní komise. Rozpis schválený zastupitelstvem města je pro dané období závazný.

6. Poté, co zastupitelstvo města nebo rada města rozhodnou o poskytnutí příspěvku dotace, je se žadatelem uzavřena Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města, na jejímž základě je dotace poukázána na účet žadatele ve lhůtě do 60 dnů.

VIII. Vyúčtování dotace

1. Poskytnutou dotaci je žadatel povinen vyúčtovat a vyúčtování předložit na odbor školství a kultury:
a) dle čl. III. a) investice a opravy velkého rozsahu nejdéle do 15.01. následujícího roku. Při vyúčtování musí žadatel předložit celkovou částku vynaloženou na každou investici nebo opravu velkého rozsahu zvlášť, tak jak je uvedeno ve Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu města. Kontrola bude provedena dle skutečně vynaložených prostředků a bude přepočítán poměr 70 % poskytnutých dotací. Případný rozdíl je příjemce dotace na výzvu povinen vrátit zpět na účet města.
b) dle čl. III. b) činnost, čl. III. f) podpora vyjmenovaných kolektivních sportovních oddílů a III. g) podpora sportovní činnosti nad minimální limit – nejdéle do 15.01. následujícího roku. K vyúčtování žadatel předloží čestné prohlášení o výši přijatých členských příspěvků na člena/rok a celkem/rok.
c) dle čl. III. c) sportovní akce nejdéle do 2 měsíců po konání akce nebo do 2 měsíců po podpisu Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města (v případě, že se akce koná dříve než je dotace projednána v orgánech města) nebo do 15.01. následujícího roku (v případě konání akce od 15.11. a dále). K vyúčtování příjemce předloží seznam všech účastníků akce s rokem narození.
d) dle čl. III. e) systémová podpora sportu do 30.06. následujícího kalendářního roku po obdržení dotace za uplynulou sezónu, na kterou bylo žádáno.

2. Žádosti o změnu vyúčtování již schválené dotace (posun termínu akce, změna názvu akce, změna účelu využití finančních prostředků, změna termínu vyúčtování apod.) budou přijímány nejdéle do 01.11. běžného roku. Na žádosti podané po tomto termínu nebude brán zřetel. Změnu může schválit pouze orgán, který dotaci, jejíž se vyúčtování týká, schválil.

3. V případě, že organizace nepředloží vyúčtování včetně všech požadovaných dokladů v řádném termínu, nebo nepředloží vůbec, je povinna dotaci na výzvu vrátit v celé výši na účet města.

4. Pokud budou při kontrole vyúčtování dotace zjištěny neuznatelné výdaje uplatněné z poskytnuté dotace, bude příjemce vyzván k vrácení částky ve výši těchto neuznatelných výdajů na účet města.

5. Zjistí-li se kontrolou vyúčtování drobné nedostatky, bude příjemce dotace vyzván k doplnění. Příjemce doloží požadované doplnění nejpozději do 5 pracovních dnů.

6. V případě podstatných nedostatků (např. nedoložení kopií dokladů o čerpání dotací, nedoložení kopií výpisů z účtu nebo pokladních dokladů prokazujících proplacení předložených účetních dokladů apod.) bude příjemce vyzván k vrácení částky ve výši nedoložených výdajů na účet města.

IX. Závěrečná ustanovení

1. Kontrolu nad dodržováním těchto Zásad (včetně fyzické kontroly u III. a) investice a opravy velkého rozsahu) zajišťuje odbor školství a kultury, členové sportovní komise a ostatní kontrolní orgány v rámci svých pravomocí.

2. Žadatelé o dotace odpovídají za pravdivost údajů v žádostech i poskytnutých dokladech. Při zjištění nesrovnalostí bude požadováno jejich objasnění. Při zjištění zkreslených nebo nepravdivých údajů vyřadí příslušný orgán města na doporučení sportovní komise žadatele pro daný rok a v případě, že je dotace již vyplacena, doporučí zastupitelstvu města její vrácení v plné výši.

3. Podmínkou poskytnutí dotace je, že žadatel nemá vůči městu Písek a vůči jeho zřízeným či založeným organizacím nesplněné závazky peněžité či nepeněžité povahy.

4. Žadatel ručí za to, že finanční prostředky schválené orgány města Písek vyplatí v plné výši jednotlivým oddílům.
V případě, že v daném oddíle, kterému byly schváleny finanční prostředky, nejsou žádní členové do 20 let, doloží organizace uznatelné doklady dle těchto Zásad na dospělé členy. U položek pojištění majetku, energie, vodné – stočné dle poměru počtu dospělých vůči celkovému počtu členů organizace.

5. Výjimky z těchto zásad uděluje zastupitelstvo města.

6. Na poskytnutí dotací není právní nárok.

7. V případě převodu či přenechání objektu, na který byla poskytnuta dotace dle čl. III. a) investice a opravy velkého rozsahu jinému vlastníkovi bude tato dotace vrácena městu žadatelem v případě, že nový vlastník či uživatel objektu smluvně nezaručí užívání objektu ke stejnému účelu, na který byla dotace poskytnuta, a to dlouhodobě, nejméně však po dobu 5 let od doby poskytnutí dotace.

8. Pokud bude poskytnuta dotace na investice dle čl. III. a) – investice a opravy velkého rozsahu, musí organizace zachovat stejnou činnost nejméně po dobu pěti let, v opačném případě bude poskytnutá částka vrácena městu v plné výši. Toto ustanovení neznamená, že organizace nemůže svoji činnost rozšířit. Tuto skutečnost příjemce každoročně k 31.12. doloží prohlášením po dobu pěti let po obdržení dotace na investice a opravy velkého rozsahu.

9. Tyto zásady jsou platné dnem schválení v zastupitelstvu města a nabývají účinnosti dnem 01.01.2016. Současně se ruší Zásady pro poskytování příspěvků na sportovní činnost ze dne 29.01.2015.

 
Vytisknout článek   Nahoru
 

© 2017 Město Písek | Realizace studio QUIN.CZ