www.mesto-pisek.cz
« ZPĚT (současnost) | aktuality | kultura a cestovní ruch | sport | volnočasové aktivity | záštity starostky

Sport

 
 
 
 
 
 
 
 
Sport » Zásady pro poskytování dotací na sportovní činnost
Poslední úprava 5. 12. 2016

Zásady pro poskytování dotací na sportovní činnost

 
 

Město Písek rozhodlo dne 01.12.2016 usnesením zastupitelstva města Písek (dále jen „zastupitelstvo města“) č. 286/16 vydat tyto Zásady pro poskytování dotací na sportovní činnost (dále „Zásady“).

Článek I.
Úvodní ustanovení

1. Účelem Zásad je stanovit jasný a jednoznačný postup při podpoře sportovních aktivit z rozpočtu města Písku (dále jen město).

2. Cílem poskytování dotací je podpořit aktivní činnost co největšího počtu občanů, zejména dětí a mládeže do 20 let věku na úseku sportu. Tím nejsou dotčeny postupy a požadavky stanovené právními předpisy (zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů). Prvořadým posláním je nabídnout občanům kvalitní využití volného času, odpoutat mládež od negativních prvků vyskytujících se ve společnosti – alkohol, drogy, kriminalita.

Článek II.
Základní pojmy

Dotace jsou peněžní prostředky poskytnuté z rozpočtu města na stanovený účel na základě rozhodnutí příslušného orgánu města.

2. Žadatel je ten, kdo žádá o poskytnutí dotace. Žadatel je přesně vymezen ve vyhlášeném programu pro poskytování dotací (dále jen „program“).

3. Příjemce je ten, kdo obdrží na základě rozhodnutí příslušného orgánu města a uzavřené veřejnoprávní smlouvy dotaci.

4. Podporovaná činnost je taková činnost, jejíž účel je vymezen v programu nebo v žádosti o poskytnutí dotace.

5. Vyúčtování dotace je prokázání výdajů doklady o uskutečněných uznatelných výdajích souvisejících s realizací podporované činnosti.

6. Uznatelný výdaj je takový výdaj, který byl vynaložen v souladu s vyhlášeným programem a uzavřenou veřejnoprávní smlouvou o poskytnutí dotace.

7. Drobné nedostatky ve vyúčtování dotace jsou takové, jejichž povaha umožňuje nápravu v náhradní lhůtě písemně určené administrátorem.

8. Podstatné nedostatky ve vyúčtování dotace jsou ty, které příjemce dotace neodstraní ani v určené náhradní lhůtě i přes výzvu administrátora.

9. Administrátor je určený zaměstnanec z odboru školství a kultury Městského úřadu Písek (dále jen „odbor školství a kultury“), který je zodpovědný za řádné vyhlášení, evidenci a administraci programu.

10. Příslušný orgán města představuje zastupitelstvo nebo rada města dle působnosti plynoucí ze zákona o obcích.

11. Za kontrolní orgány jsou považovány příslušné odbory Městského úřadu Písek a interní audit.

Článek III.
Zdroje a rozdělení dotací

Peněžní prostředky z níže uvedených zdrojů jsou rozděleny takto:

- III. a) investice a opravy velkého rozsahu
- III. b) činnost
- III. c) sportovní akce
- III. d) záštita starosty/starostky
- III. e) systémová podpora sportu
- III. f) podpora vyjmenovaných kolektivních sportovních oddílů
- III. g) podpora sportovní činnosti nad minimální limit

Částka přidělená na investice a opravy velkého rozsahu, činnost a sportovní akce bude rozdělována v tomto poměru:

- dle čl. III. a) investice a opravy velkého rozsahu15 %
- dle čl. III. b) činnost80 %
- dle čl. III. c) sportovní akce5 %

1. Zdrojem pro poskytování dotací jsou peněžní prostředky města. Základní podmínkou pro jejich použití je stanovení částky v rozpočtu města na příslušný kalendářní rok. Její výše je minimálně 8,5 mil. Kč ročně, maximálně 2 % z celkových příjmů (mimo průběžné položky) vztaženo k upravenému rozpočtu předchozího kalendářního roku, tj. k datu poslední rozpočtové změny (dále jen „rozpočet“).

2. Každoročně 4,6 mil. Kč z částky 8,5 mil. Kč bude určeno mezi žadatele a jejich oddíly reprezentující město v olympijských kolektivních sportovních odvětvích. Podmínkou je, že se mládežnické týmy musí účastnit dlouhodobých celostátních (republikových) soutěží.

FC Písek fotbal z. s.1 250 000 Kč
IHC Písek z.s.1 450 000 Kč
oddíl basketbalu pod Tělocvičnou jednotou Sokol Písek950 000 Kč
oddíl házené pod Tělocvičnou jednotou Sokol Písek950 000 Kč

Dále bude z rozdílu mezi částkami 8,5 mil. Kč a 4,6 mil. Kč vyčleněna částka maximálně ve výši 500 000 Kč na systémovou podporu sportu – III. e). Zbývající částka bude rozdělena v podílu 15 % na III. a) investice a opravy velkého rozsahu, 80 % na III. b) činnost a 5 % na III. c) sportovní akce.

4. V případě, že ve sledovaném roce přesáhne výše 2 % z celkových příjmů rozpočtu (mimo průběžné položky) částku 8,5 mil. Kč, mohou žadatelé podat žádost o dotace na sportovní činnost na základě vyhlášeného programu odborem školství a kultury a to po schválení rozpočtové změny (tj. po zapojení finančních prostředků do rozpočtu města).

5. Finanční prostředky určené na Záštitu starosty/starostky (dále jen „záštita“) dle čl. III. d) jsou nad rámec částky uvedené v odst. 1 a 4 a činí max. 200 000 Kč (slovy dvěstětisíc korun českých) ročně.

6. Zdrojem jsou i peněžní dary právnických a fyzických osob, určené účelově na podporu konkrétní aktivity v oblasti sportu.

7. Pokud požadavky na dotace dle čl. III. a) a III. c) nevyčerpají dostupnou částku, rozdělí se zůstatek z těchto položek na dotace ostatních oblastí dle čl. III. na základě doporučení sportovní komise a rozhodnutí příslušného orgánu.

Článek IV.
Možnosti použití dotace

Dotaci lze použít:

a) na investice a opravy velkého rozsahu
- investice – (samostatná movitá věc, případně soubor movitých věcí včetně technického zhodnocení v pořizovací ceně nad 40 000 Kč, slovy čtyřicettisíc korun českých, na 1 inventární předmět)

- oprava velkého rozsahu v pořizovací ceně nad 40 000 Kč (slovy čtyřicettisíc korun českých)

na jednu akci (pořízení, zhodnocení a udržení hodnoty nemovitého majetku ve vlastnictví žadatele nebo města, který spravuje žadatel a který slouží výlučně k provozování tělovýchovné, sportovní a turistické činnosti na území města Písku).

Dotaci lze poskytnout pouze právnickým osobám, které vykazují dlouhodobě se opakující činnost, které samy spravují a provozují tělovýchovná a sportovní zařízení ve vlastnictví žadatele nebo města.
Dotaci nelze poskytnout právnickým osobám, jejichž provoz nebo údržbu na jakémkoli zařízení zabezpečují Městské služby Písek s.r.o.
Podmínkou je, že se právnická osoba bude na investici nebo opravě velkého rozsahu finančně podílet minimálně 30 %.
Každá investice a oprava velkého rozsahu se posuzuje samostatně a žadatel se podpisem veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města zavazuje k uskutečnění celé investice a oprav velkého rozsahu, na které mu byla dle žádosti dotace poskytnuta. V opačném případě bude právnická osoba povinna celou dotaci vrátit.

b) na činnost
Podmínkou je, aby podíl mládeže do 20 let činil nejméně 40 % z celkového počtu členské základny žadatele a současně, aby veškerá mládež (z celé členské základny) byla registrována v oddílu, který má působnost na území města Písku.

Uznatelné výdaje jsou:
- doprava na mistrovská utkání mládeže,
- cestovné zaměstnanců (lze uznat pouze v případě, že konkrétní zaměstnanec má úhradu cestovních výdajů zanesenou přímo v pracovní smlouvě),
- ubytovací náklady mládeže (mimo jiné i soustředění) mimo město Písek,
- startovné mládeže, registrace mládeže do soutěží,
- náklady na zajištění náboru mládeže,
- náklady za výkon rozhodčího včetně cestovného (vyjma stravného) v rámci mládežnických soutěží,
- nájemné sportovišť pro mládež,
- sportovní vybavení pro mládež, vč. jejich oprav,
- odměny trenérů mládeže (maximálně do výše 40 % ze schválené dotace),
- cestovní pojištění mládeže.

Dále dle podílu mládeže (uvedeného v žádosti):
- pojištění majetku,
- energie,
- účetnictví (vztahující se k danému roku),
- odvoz odpadu.

Neuznatelné výdaje jsou zejména:
- výdaje na soutěže dospělých,
- cestovné na mistrovská utkání dospělých,
- ubytovací náklady dospělých,
- náklady za výkon rozhodčího včetně cestovného v rámci soutěže dospělých,
- nájemné sportovišť pro dospělé,
- sportovní vybavení pro dospělé,
- náklady spojené s propagací oddílů dospělých,
- odměny trenérů dospělých,
- dary,
- pohoštění,
- stravné,
- reklama,
- výdaje za telefony,
- mzdy a platy zaměstnanců včetně odvodů,
- DPP, DPČ,
- odměny pořadatelů,
- zájezdy,
- prázdninové a rekreační pobyty vyjma soustředění,
- vzájemné zápočty,
- zálohové faktury,
- léky,
- wellness,
- náklady na webové stránky,
- bankovní poplatky,
- pokuty, penále a jiné sankce,
- výdaje na úhradu členských poplatků v zastřešujících nebo zahraničních organizacích.

c) sportovní akce konané na území města Písku, s podmínkou nejméně 50 % mládeže do věku 20 let z celkového počtu účastníků akce. Žadatel se bude finančně podílet na akci minimálně 50 %.
Uznatelné výdaje jsou:
- materiál k zajištění konkrétní sportovní akce kromě placené reklamy,
- cestovné, náklady za výkon rozhodčího včetně cestovného (vyjma stravného),
- nájemné sportovišť,
- ceny v přiměřené výši.

d) Udělování dotací pod Záštitou starosty/starostky se řídí samostatnými pravidly.

e) Systémová podpora sportu – mimořádná dotace za reprezentaci města Písku v uplynulé sezóně a výjimečné úspěchy jednotlivců a kolektivů ve vrcholových republikových a mezinárodních soutěžích v kategorii dospělých.

Dotaci lze poskytnout výhradně na mistrovská utkání, a to:
- úhradu dopravy na tréninky a utkání,
- ubytování mimo město Písek,
- náklady na rozhodčí včetně cestovného (vyjma stravného),
- pořadatelské služby,
- nájem sportovního zařízení (trénink, zápas).

f) podpora vyjmenovaných kolektivních sportovních oddílů, jejichž mládežnické týmy se účastní celostátních (republikových) soutěží (FC Písek fotbal z. s., IHC Písek z.s., oddíl basketbalu a házené pod Tělocvičnou jednotou Sokol Písek). Při splnění podmínek dalšími kolektivními sportovními oddíly je možno rozšířit počet výše uvedených sportovních oddílů. Rozšíření počtu podporovaných vyjmenovaných kolektivních sportovních oddílů schvaluje zastupitelstvo města.
Podmínkou je, aby podíl mládeže do 20 let činil nejméně 40 % z celkového počtu členské základny žadatele a současně, aby veškerá mládež (z celé členské základny) byla registrována v oddílu, který má působnost na území města Písku.

Uznatelné výdaje jsou:
- doprava na mistrovská utkání na mládež,
- cestovné zaměstnanců (lze uznat pouze v případě, že konkrétní zaměstnanec má úhradu cestovních výdajů zanesenou přímo v pracovní smlouvě),
- ubytovací náklady mládeže (mimo jiné i soustředění) mimo město Písek,
- startovné mládeže,
- registrace mládeže do soutěží,
- náklady na zajištění náboru mládeže,
- náklady za výkon rozhodčího včetně cestovného (vyjma stravného) v rámci mládežnických soutěží,
- nájemné sportovišť pro mládež,
- sportovní vybavení pro mládež, vč. jejich oprav,
- odměny trenérů mládeže (maximálně do výše 40 % ze schválené dotace),
- cestovní pojištění mládeže.

Dále dle podílu mládeže (uvedeného v žádosti):
- pojištění majetku,
- energie,
- účetnictví (vztahující se k danému roku),
- odvoz odpadu.

Neuznatelné výdaje jsou zejména:
- výdaje na soutěže dospělých,
- cestovné na mistrovská utkání dospělých,
- ubytovací náklady dospělých,
- náklady za výkon rozhodčího včetně cestovného v rámci soutěže dospělých,
- nájemné sportovišť pro dospělé,
- sportovní vybavení pro dospělé,
- náklady spojené s propagací oddílů dospělých,
- odměny trenérů dospělých,
- dary,
- pohoštění,
- stravné,
- reklama,
- výdaje za telefony,
- mzdy a platy zaměstnanců včetně odvodů,
- DPP, DPČ,
- prázdninové a rekreační pobyty vyjma soustředění,
- zájezdy,
- odměny pořadatelů,
- vzájemné zápočty,
- zálohové faktury,
- léky,
- wellness,
- náklady na webové stránky,
- bankovní poplatky,
- pokuty, penále a jiné sankce,
- výdaje na úhradu členských poplatků v zastřešujících nebo zahraničních organizacích.

g) podpora sportovní činnosti nad minimální limit
Podmínkou je, aby podíl mládeže do 20 let činil nejméně 40 % z celkového počtu členské základny žadatele a současně, aby veškerá mládež (z celé členské základny) byla registrována v oddílu, který má působnost na území města Písku.

Uznatelné výdaje jsou:
- doprava na mistrovská utkání na mládež,
- cestovné zaměstnanců (lze uznat pouze v případě, že konkrétní zaměstnanec má úhradu cestovních výdajů zanesenou přímo v pracovní smlouvě),
- ubytovací náklady mládeže mimo město Písek,
- startovné mládeže,
- registrace mládeže do soutěží,
- náklady na zajištění náboru mládeže,
- náklady za výkon rozhodčího včetně cestovného (vyjma stravného) v rámci mládežnických soutěží,
- nájemné sportovišť pro mládež,
- sportovní vybavení pro mládež, vč. jejich oprav,
- odměny trenérů mládeže (maximálně do výše 40 % ze schválené dotace),
- cestovní pojištění mládeže.

Dále dle podílu mládeže (uvedeného v žádosti):
- pojištění majetku,
- energie,
- účetnictví (vztahující se k danému roku),
- odvoz odpadu.

Neuznatelné výdaje jsou zejména:
- výdaje na soutěže dospělých,
- cestovné na mistrovská utkání dospělých,
- ubytovací náklady dospělých,
- náklady za výkon rozhodčího včetně cestovného v rámci soutěže dospělých,
- nájemné sportovišť pro dospělé,
- sportovní vybavení pro dospělé,
- náklady spojené s propagací oddílů dospělých, odměny trenérů dospělých),
- dary,
- pohoštění,
- stravné,
- reklama,
- výdaje za telefony,
- mzdy a platy zaměstnanců včetně odvodů,
- DPP, DPČ,
- prázdninové a rekreační pobyty vyjma soustředění,
- zájezdy, odměny pořadatelů,
- vzájemné zápočty,
- zálohové faktury,
- léky,
- wellness,
- náklady na webové stránky,
- bankovní poplatky,
- pokuty, penále a jiné sankce,
- výdaje na úhradu členských poplatků v zastřešujících nebo zahraničních organizacích.

Článek V.
Obecné zásady pro poskytování dotací

1. Dotace se poskytuje na základě vyhlášeného programu.

2. Vyhlášený program může obsahovat další podmínky, za kterých nelze dotaci poskytnout.

3. Dotace se poskytuje úspěšným žadatelům na základě veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi městem a příjemcem, a to bezhotovostním převodem na účet příjemce.

4. Na poskytnutí dotace není právní nárok, nestanoví-li obecně závazný právní předpis jinak.

5. Dotaci nelze poskytnout:

a) žadatelům, kteří mají v době podání žádosti vůči městu Písek a jím zřízeným či založeným organizacím nesplněné závazky peněžité či nepeněžité povahy,
b) žadatelům, kteří v předchozím období poskytnutou dotaci řádně nevypořádali a nevyúčtovali,
c) žadatelům, kteří již na stejný účel obdrželi jiné peněžní prostředky města, pokud není stanoveno v konkrétním programu jinak,
d) žadatelům - právnickým osobám, které se nachází v úpadku podle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů
e) žadatelům - právnickým osobám, které se nachází v likvidaci,
f) žadatelům, vůči jejichž majetku je vedena exekuce.

Článek VII.
Žádosti o dotaci

1. Poskytnutí dotace musí předcházet proces hodnocení žádostí, úplnosti a splnění podmínek vyhlášeného programu.

2. Město Písek zveřejní program pro poskytování dotací na své úřední desce způsobem umožňujícím dálkový přístup nejpozději 30 dnů před počátkem lhůty pro podávání žádostí o dotace. V programu bude uveden účel, na který mohou být peněžní prostředky poskytnuty, důvody podpory, předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu, maximální výše dotace, okruh způsobilých žadatelů, lhůta pro podání žádosti, kritéria pro hodnocení, lhůta pro rozhodnutí o žádosti, podmínky pro poskytnutí dotace a vzor žádosti.

3. Žádosti se podávají na předepsaných tiskopisech elektronicky i písemně poštou nebo osobně v podatelně Městského úřadu Písek. V nich musí být povinně uveden zejména účel žádosti, požadovaná výše dotace, identifikace žadatele a doloženy údaje potřebné pro posouzení žádosti (účetní závěrka za minulý rok). Dále soupis všech členů s uvedením jména, roku narození a obce/města trvalého pobytu pro III. b), III. f) a III. g) předloží žadatel ke kontrole až na výzvu administrátora k nahlédnutí.

4. Při prvním podání musí žadatel u každé žádosti doložit doklady o vzniku právnické osoby (např. stanovy, zakládací listina apod.), a dále doklady o založení účtu právnické osoby, doklad o přidělení IČO, jméno a příjmení statutárního orgánu právnické osoby, jeho postavení v právnické osobě a doklad právnické osoby, že je oprávněn jednat jejím jménem.

5. Pokud nedošlo ke změně údajů uvedených v čl. VII., odst. 4, nemusí žadatel při dalším podání žádosti (tzn. opakovaně) tyto náležitosti dále dokládat.

6. Žádosti dle čl. III. a) investice a opravy velkého rozsahu musí být dále doloženy jednoduchou projektovou dokumentací, propočtem stavebních nákladů a rovněž identifikací vlastnických vztahů k nemovitostem (včetně práv a závazků na nich váznoucích), pokud tyto údaje již nejsou známy. Změny vlastnických vztahů je nutno ihned ohlásit odboru školství a kultury Městského úřadu Písek.

7. Žádosti dle čl. III. b) činnost. Součástí žádosti musí být čestné prohlášení o registraci členů v daném oddílu (registrovaným členem se rozumí ten, který platí členské příspěvky a je v evidenci členů platící minimální členské příspěvky). Dále soupis všech členů s uvedením jména, roku narození a obce/města trvalého pobytu předloží žadatel ke kontrole až na výzvu administrátora k nahlédnutí.
Podmínkou pro poskytnutí finančních prostředků je pravdivé vyplnění dotazníku pro oddíly mládeže, který je nedílnou přílohou žádosti. O tuto dotaci mohou žádat i žadatelé, kterým je poskytovaná podpora dle čl. III. f).

8. Žádosti dle čl. III. c) sportovní akce je nutné podat před konáním jednotlivé akce. K žádosti budou přiloženy předpokládané výdaje a příjmy a další přílohy uvedené v žádosti. Seznam účastníků sportovní akce s rokem narození bude přiložen nejpozději k vyúčtování sportovní akce na výzvu administrátora k nahlédnutí. U žádostí dle čl. III. c) se žadatel zavazuje, že na propozicích a propagačních materiálech bude vždy výrazně uvedena věta: „Akce je realizována za finanční podpory města Písku“.

9. Žádosti dle čl. III. e) za reprezentaci města za uplynulou sezónu předloží žadatelé po uzavření soutěží, nejdéle do 30.06. příslušného kalendářního roku. Dotace bude vyplacena ve 2. pololetí tohoto kalendářního roku a bude vyúčtována do 30.06. následujícího kalendářního roku. Žádosti jsou podávány zpětně za výsledky v uplynulé sezóně, nelze tedy žádat finanční prostředky na sezónu nadcházející.

10. Žádosti dle čl. III. f) podpora vyjmenovaných kolektivních sportovních oddílů
Podmínkou pro poskytnutí finančních prostředků je pravdivé vyplnění dotazníku pro oddíly mládeže, který je nedílnou přílohou žádosti. Dále soupis všech členů s uvedením jména, roku narození a obce/města trvalého pobytu předloží žadatel ke kontrole až na výzvu administrátora k nahlédnutí.

11. Žádosti dle čl. III. g) podpora sportovní činnosti nad minimální limit budou přijímány na základě výzvy zveřejněné odborem školství a kultury po schválení rozpočtové změny (tj. zapojení finančních prostředků do rozpočtu města). Žádosti budou obsahovat stejné náležitosti jako žádosti dle čl. III. b). Pokud žadatel žádá zároveň o dotaci dle čl. III. b) i III. g), povinné přílohy stačí doložit pouze k jedné žádosti v daném roce (pokud nedošlo ke změně). O tuto dotaci mohou žádat i žadatelé, kterým je poskytovaná podpora dle čl. III. f). Podmínkou pro poskytnutí finančních prostředků je pravdivé vyplnění dotazníku pro oddíly mládeže, který je nedílnou přílohou žádosti.

12. U žadatelů, kteří jsou plátci DPH dle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, nelze uplatnit do uznatelných výdajů DPH. Vztahuje se na všechny žádosti dle článku III. těchto Zásad.

13. Termíny pro podávání žádostí o dotace dle čl. III. a), III. b), III. f) jsou stanoveny do 15.01. běžného roku, včetně doložení dokladů, pokud není ve vyhlášeném programu uvedeno jinak.

Článek VIII.
Posouzení žádostí

1. Kontrolu úplnosti žádostí o dotaci, jejich sumarizaci, přípravu podkladů pro projednání a rozhodnutí o poskytnutí dotace zabezpečuje administrátor.

2. Pokud je žádost neúplná nebo pokud chybí požadované přílohy žádosti, administrátor vyzve žadatele k doplnění a žadatel má povinnost do 5 pracovních dnů od výzvy požadované doplnit. V případě nedodržení této lhůty se žádost vyřadí z posuzování.

3. U dotací dle čl. III. a) investice a opravy velkého rozsahu bude dána přednost těm žadatelům, kteří doloží vyšší podíl vlastních prostředků na zajištění investiční akce.
Dotace bude přidělena max. do 70 % rozpočtovaných nákladů.

4. U dotace dle čl. III. b) činnost a III. g) podpora sportovní činnosti nad minimální limit bude částka stanovená podle čl. III., rozdělena mezi všechny oprávněné žadatele s přihlédnutím k těmto kritériím:

a) počet aktivních (tj. platí členské příspěvky) registrovaných členů,
b) zapojení v celoročních pravidelných soutěžích, cvičeních a přípravě,
c) výběr členských příspěvků ve výši nejméně 1 000 Kč (slovy jedentisíc korun českých) na člena ročně (bez rozdílu věku).

Uvedená kritéria se ohodnotí bodovým systémem, přičemž za každého řádně zaregistrovaného aktivního člena platícího stanovené členské příspěvky se započte bod dle níže uvedené tabulky. Každý člen mládeže do 20 let se násobí koeficientem 10. Každý člen může být v rámci jednoho oddílu započítán pouze jednou. Výpočet se stanoví podle tabulky – Bodové hodnocení. Poté se stanoví poměr finančních prostředků připadajících na jednotlivé žadatele dle čl. III. b) a III. g) jako podíl přepočtených a celkových bodů.

Tabulka – Bodové hodnocení

Celkový počet členůDospělí počet členůMládež počet členůDospělí počet bodů × 1Mládež počet bodů × 10Celkový počet bodů
Celkem

5. U dotací dle čl. III. c) sportovní akce bude posouzeno, zda se jedná o akci pro mládež a bude se konat na území města Písku.

6. U dotací dle čl. III. e) systémová podpora sportu bude posouzena významnost reprezentace města.

7. U dotací dle čl. III. f) podpora vyjmenovaných kolektivních sportovních oddílů bude posuzováno, zda oddíly reprezentují kolektivní sportovní odvětví a zda se jejich mládežnické týmy účastní celostátních (republikových) soutěží.

8. Každá dotace bude individuálně posouzena z hlediska souladu s pravidly veřejné podpory, zejména ve smyslu, zda bude dotace poskytnuta v režimu podpory „de minimis“. Administrátor odpovídá za dodržení právní úpravy vztahující se k oblasti veřejné podpory, zejména za zveřejnění v registru podpor „de minimis“.

Článek IX.
Poskytnutí dotace

1. Posouzení žádostí dle těchto Zásad provede sportovní komise jmenovaná radou města. Vedoucí odboru školství a kultury předloží rozpis dotací na příslušný kalendářní rok zastupitelstvu města nejpozději do 30.04. Rozpis musí obsahovat vedle návrhu na stanovení celkové částky na dotace návrh na poskytnutí dotací dle čl. III. a), III. b), III. f) (členěný na jednotlivé žadatele), zůstatek prostředků na poskytování dotací a rovněž stanovisko sportovní komise. Rozpis schválený zastupitelstvem města je pro dané období závazný.

2. O poskytování dotací dle čl. III. c) rozhoduje:

a) rada města do výše dotace 50 000 Kč (slovy padesáttisíc korun českých) včetně,
b) zastupitelstvo města při výši nad 50 000 Kč (slovy padesáttisíc korun českých).

vždy však po vyjádření sportovní komise.

3. Posouzení žádostí dle čl. III. g) členěných na jednotlivé žadatele provede sportovní komise a rozpis dotací na kalendářní rok bude předložen k projednání na jednání zastupitelstva města nejdéle do 60 dnů po ukončení lhůty pro přijímání nových žádostí. Rozpis musí obsahovat, vedle návrhu na stanovení celkové částky na dotace, návrh na poskytnutí dotací dle čl. III. g), zůstatek prostředků na poskytování dotací a rovněž stanovisko sportovní komise. Rozpis schválený zastupitelstvem města je pro dané období závazný.

4. Poté, co příslušný orgán města rozhodne o poskytnutí dotace, je s úspěšným žadatelem uzavřena veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města, na jejímž základě je dotace poukázána na účet žadatele ve lhůtě do 60 dnů ode dne podpisu veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města oběma smluvními stranami. V období rozpočtového provizoria nelze finanční prostředky vyplatit.

5. V případě, že úspěšný žadatel nepodepíše veřejnoprávní smlouvu do 30 dnů od administrátorem písemně určeného data k podpisu, nárok na poskytnutí dotace zaniká.

6. Příjemce dotace nemůže poskytnout tuto dotaci jiné právnické nebo fyzické osobě.

Článek X.
Vyúčtování dotace

1. Poskytnutou dotaci je příjemce povinen vyúčtovat a vyúčtování předložit na odbor školství a kultury:

a) dle čl. III. a) investice a opravy velkého rozsahu nejdéle do 15.01. následujícího roku. Při vyúčtování musí žadatel předložit celkovou částku vynaloženou na každou investici nebo opravu velkého rozsahu zvlášť, tak jak je uvedeno ve veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu města. Kontrola bude provedena dle skutečně vynaložených prostředků a bude přepočítán poměr 70 % poskytnutých dotací. Případný rozdíl je příjemce dotace na výzvu povinen vrátit zpět na účet města.
b) dle čl. III. b) činnost, čl. III. f) podpora vyjmenovaných kolektivních sportovních oddílů a III. g) podpora sportovní činnosti nad minimální limit – nejdéle do 15.01. následujícího roku. Doklady musí být prokazatelně vystaveny v roce, na který byla dotace poskytnuta. K vyúčtování příjemce předloží čestné prohlášení o výši přijatých členských příspěvků na člena/rok a celkem/rok. c) dle čl. III. c) sportovní akce nejdéle do 2 měsíců po konání akce nebo do 2 měsíců po podpisu veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města (v případě, že se akce koná dříve než je dotace projednána v příslušných orgánech města) nebo do 15.01. následujícího roku (v případě konání akce od 15.11. a dále). K vyúčtování příjemce předloží seznam všech účastníků akce s rokem narození na výzvu administrátora k nahlédnutí. Příjemce dotace je při vyúčtování povinen předložit i 50% spoluúčast (dílčí doklady včetně jejich úhrady) na konání sportovní akce.
d) dle čl. III. e) systémová podpora sportu do 30.06. následujícího kalendářního roku po obdržení dotace za uplynulou sezónu, na kterou bylo žádáno. Příjemci budou uznány pouze doklady za období uvedené v žádosti a jejich úhrada nejpozději do šesti měsíců po ukončení období, na které byla dotace poskytnuta.

2. Nutný obsah dokladů:

a) ubytování (mimo jiné i soustředění) – doklad musí obsahovat období (počet nocí), jednotkovou sazbu, na dokladu musí být uvedeno, že se jedná o výdaj na mládež; pokud je součástí poskytnuté služby i stravování, musí být vyčíslena i částka za stravování,
b) doprava – doklad musí obsahovat údaj odkud - kam (místo konání soutěže/turnaje), jednotkovou sazbu, počet ujetých km, na dokladu musí být uvedeno, že se jedná o výdaj na mládež,
c) provedené práce (subdodávky nebo související služby) – doklad musí obsahovat rozpis prací a časové období, kdy práce proběhly, jednotkovou sazbu, název akce, pro kterou byly práce vykonávány,
d) startovné – místo konání soutěže, název soutěže, účastník (mládežnický oddíl/jednotlivec),
e) nákup materiálu – doklad musí prokazatelně souviset s činností mládeže, být rozepsán do jednotlivých položek včetně jednotkových cen,
f) nákup oblečení – doklad musí být rozepsán do jednotlivých položek včetně jednotkových cen, na dokladu musí být uvedeno, že se jedná o výdaj na mládež,
g) cestovní náhrady u zaměstnanců – lze uznat pouze v případě, že konkrétní zaměstnanec má úhradu cestovních výdajů zanesenou přímo v pracovní smlouvě. V souladu se zákoníkem práce je třeba doložit cestovní příkaz, použité jízdenky ve veřejných dopravních prostředcích nebo vyúčtování cesty s dokladem o nákupu PHM nebo výpočtu sazbou stanovenou vyhláškou Ministerstva práce a sociálních věcí pro daný rok, vše s označením důvodu vykonané cesty a formou výpočtu.
h) energie – nutno doložit doklad, ze kterého vyplývá období čerpání pro příslušný sledovaný rok,
ch) náklady za výkon rozhodčího – doklad musí obsahovat identifikaci,
i) odměny trenérů - doklad musí obsahovat identifikaci, hodinovou sazbu a počet odtrénovaných hodin pro mládež.

3. Ze všech předložených dokladů musí zřetelně vyplývat, že náklady byly vynaloženy na mládež.

4. U všech předložených dokladů k vyúčtování je příjemce povinen doložit doklad o jejich úhradě. Účel platby na interním dokladu o úhradě (např. výdajový pokladní doklad) se musí shodovat s přiloženými prvotními doklady.

5. Příjemce dotace je povinen předložit doklady pouze ve výši poskytnuté dotace (vyjma čl. III. c)).

6. Náležitosti účetních dokladů:

a) veškeré doklady (faktury, příjmové doklady, paragony atd.) musí znít výhradně na příjemce dotace, doklady musí být podepsány oprávněnou osobou,
b) kopie musí být čitelné,
c) u hromadných dokladů musí být rozepsán počet a cena za jednotku (např. Kč na 1 osobu a den, cena za km, rozepsané služby atd.).

7. Žádosti o změnu smluvních podmínek již schválené dotace a uzavřené smlouvy dle čl. III. c) musí být podány před konáním sportovní akce (posun termínu sportovní akce, změna názvu sportovní akce, změna účelu využití finančních prostředků, apod.). Žádosti budou přijímány nejdéle do 01.11. běžného roku (platí pro sportovní akce konané po tomto datu). Na žádosti podané po tomto termínu nebude brán zřetel. Změnu může schválit pouze příslušný orgán města, který dotaci, schválil.

8. V případě, že příjemce nepředloží vyúčtování včetně všech požadovaných dokladů v řádném termínu, nebo ho nepředloží vůbec, je povinen dotaci na výzvu vrátit v celé výši na účet města.

9. Pokud budou při kontrole vyúčtování dotace zjištěny neuznatelné výdaje uplatněné z poskytnuté dotace, bude příjemce vyzván k vrácení částky ve výši těchto neuznatelných výdajů na účet města.

10. Zjistí-li se kontrolou vyúčtování drobné nedostatky, bude příjemce dotace vyzván k doplnění. Příjemce doloží požadované doplnění ve lhůtě stanovené administrátorem. Jsou-li na základě písemné výzvy administrátora příjemcem odstraněny vytýkané nedostatky, nejedná se o porušení rozpočtové kázně.

11. V případě podstatných nedostatků bude příjemce vyzván k vrácení částky ve výši nedoložených výdajů na účet města.

Článek XI.
Přechodná a závěrečná ustanovení

1. Kontrolu nad dodržováním těchto Zásad (včetně fyzické kontroly u III. a) investice a opravy velkého rozsahu) zajišťuje odbor školství a kultury a ostatní kontrolní orgány v rámci svých pravomocí.

2. Žadatelé o dotace odpovídají za pravdivost a úplnost údajů v žádostech i poskytnutých dokladech. Při zjištění nesrovnalostí bude požadováno jejich objasnění. Při zjištění zkreslených nebo nepravdivých údajů vyřadí příslušný orgán města na doporučení sportovní komise žadatele pro daný rok a v případě, že je dotace již vyplacena, doporučí příslušnému orgánu města její vrácení v plné výši.

3. Použití peněžních prostředků poskytnutých dotací na jiný účel bude posuzováno jako neoprávněné použití a tedy jako porušení rozpočtové kázně dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

4. Výjimky z těchto Zásad uděluje zastupitelstvo města.

5. Pokud bude poskytnuta dotace na investice dle čl. III. a) – investice a opravy velkého rozsahu, musí sportovní organizace zachovat stejnou činnost nejméně po dobu pěti let, v opačném případě bude poskytnutá částka vrácena městu v plné výši. Toto ustanovení neznamená, že sportovní organizace nemůže svoji činnost rozšířit. Tuto skutečnost příjemce každoročně k 31.12. doloží prohlášením po dobu pěti let po obdržení dotace na investice a opravy velkého rozsahu.

6. V případě převodu či přenechání objektu, na který byla poskytnuta dotace dle čl. III. a) investice a opravy velkého rozsahu, jinému vlastníkovi bude tato dotace vrácena městu příjemcem v případě, že nový vlastník či uživatel objektu smluvně nezaručí užívání objektu ke stejnému účelu, na který byla dotace poskytnuta, a to dlouhodobě, nejméně však po dobu pěti let od doby poskytnutí dotace.

7. Tyto Zásady jsou platné dnem schválení v zastupitelstvu města a nabývají účinnosti dnem 01.01.2017. Současně se ruší Zásady pro poskytování dotací na sportovní činnost ze dne 05.11.2015.

 
Vytisknout článek   Nahoru
 

© 2016 Město Písek | Realizace studio QUIN.CZ