www.mesto-pisek.cz
« ZPĚT (současnost) | aktuality | kultura a cestovní ruch | sport | volnočasové aktivity | záštity starostky

Záštity starostky

- Archiv

-- 2015

 
Záštity starostky » Archiv 2015 » Pravidla pro udělení záštity starostky
Poslední úprava 16. 12. 2014

Záštity starostky 2015

 
 

Pravidla pro udělení záštity starostky

Rada města Písku rozhodla dne 18. 10. 2012 usnesením č. 636/12 vydat tato Pravidla pro udělení Záštity starostky.

čl. I. Úvod

Záštitou starostky (dále jen Záštita), se rozumí morální podpora nebo finanční prostředky města Písek poskytnuté jako příspěvek fyzické, podnikající fyzické osobě nebo právnické osobě na podporu kulturních, sportovních, volnočasových a společenských aktivit/akcí konaných v Písku nebo propagujících město Písek. Aktivity/akce jsou svých charakterem určeny široké veřejnosti. Pod Záštitou lze uskutečnit aktivitu/akci pouze s předchozím souhlasem starostky města.

čl. II. Pravidla pro udělení záštity na podporu kulturních aktivit/akcí

1. Zastupitelstvo města jako součást rozpočtu města na příslušný rok schvaluje na kapitole odboru školství a kultury konkrétní částku na Záštity na podporu kulturních aktivit/akcí, jejichž udělení je v kompetenci starostky města. Finanční prostředky určené na Záštitu na podporu kulturních aktivit/akcí jsou maximálně ve výši 100 000 Kč ročně.

2. Maximální výše jedné Záštity je 20 000 Kč. Záštita může být udělena i formou morální podpory bez finančního příspěvku. Záštity s finančním příspěvkem jsou poskytovány na základě schválení rady města a uzavření písemné smlouvy o poskytnutí příspěvku. Příspěvky se poskytují až do vyčerpání alokované částky v rozpočtu města Písku na daný rok.

3. Na stejnou kulturní aktivitu/akci nelze žádat o Záštitu s finančním příspěvkem a o finanční příspěvek z grantového programu města současně. Rovněž nelze žádat na dofinancování aktivity/akce, která je již podpořena z finančních prostředků města Písek. Žadatel se musí na aktivitě/akci finančně spolupodílet.

Na aktivitu/akci, která proběhla v minulosti a bylo ukončeno její financování, nemůže být Záštita poskytnuta.

4. Záštita se uděluje na základě písemné žádosti žadatele, která musí být podána na předepsaném formuláři společně s čestným prohlášením o bezúhonnosti žadatele, v jednom vyhotovení originálu vždy do 28. 2. běžného kalendářního roku. O morální záštitu lze požádat 2 měsíce před konáním aktivity/akce.

Žádosti se doručují na adresu Městský úřad Písek, odbor školství a kultury, Velké nám. 114/3, 397 19 Písek poštou nebo prostřednictvím podatelny Městského úřadu, Velké nám. 114/3, Písek.

5. Formuláře jsou k dispozici na adresách: www.granty-pisek.cz; www.mesto-pisek.cz/dokumenty/odbor-skolstvi-a-kultury nebo přímo na Městském úřadě Písek, odboru školství a kultury. Žadateli o Záštitu mohou být fyzické, podnikající fyzické osoby i právnické osoby, které realizují kulturní aktivitu/akci ve městě Písek nebo propagující město Písek a zároveň se na aktivitě/akci finančně podílejí. Příjemci Záštity jsou žadatelé, kteří byli jmenovitě schváleni radou města.

6. Evidence, kontrola a vyúčtování přidělených finančních příspěvků se řídí čl. IV. Zásad pro poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města Písek na podporu kultury a cestovního ruchu. Vyúčtování finančního příspěvku musí být provedeno a zasláno na odbor školství a kultury, Velké nám. 114/3, 397 19 Písek poštou nebo prostřednictvím podatelny Městského úřadu, Velké nám. 114/3, Písek nejpozději do 31. 12. běžného roku.

čl. III. Pravidla pro udělení záštity na sportovní aktivity/akce

1. Zastupitelstvo města jako součást rozpočtu města na příslušný rok schvaluje na kapitole odboru školství a kultury konkrétní částku na Záštity na podporu sportovních aktivit/akcí, jejichž udělení je v kompetenci starostky města. Finanční prostředky určené na Záštitu na podporu sportovních aktivit jsou maximálně ve výši 100 000 Kč ročně.

2. Maximální výše jedné Záštity je 20 000 Kč. Záštita může být udělena i formou morální podpory bez finančního příspěvku. Záštity s finančním příspěvkem jsou poskytovány na základě schválení rady města a uzavření písemné smlouvy o poskytnutí příspěvku.

Finanční příspěvky se poskytují až do vyčerpání alokované částky. Příspěvek lze poskytnout na nájemné sportovišť, věcné ceny v přiměřené výši a prokazatelný materiál k zajištění sportovní akce.

3. Záštita se uděluje na základě písemné žádosti žadatele, která musí být podána na předepsaném formuláři společně s čestným prohlášením o bezúhonnosti žadatele. Žadatel je povinen předložit Žádost o udělení záštity starostky do nejpozději do 28. 2. běžného kalendářního roku včetně doložení dokladů uvedených v příloze žádosti. O morální záštitu lze požádat vždy 2 měsíce před konáním akce.

Formuláře jsou k dispozici na adresách: www.granty-pisek.cz; www.mesto-pisek.cz/dokumenty/odbor-skolstvi-a-kultury nebo přímo na Městském úřadě Písek, odboru školství a kultury. Žádosti se podávají odboru školství a kultury na předepsaných tiskopisech písemně poštou nebo prostřednictvím podatelny Městského úřadu, Velké náměstí 114/3 Písek. Žadateli o Záštitu mohou být fyzické, podnikající fyzické osoby i právnické osoby, které realizují sportovní aktivitu/akci ve městě Písek nebo propagující město Písek a zároveň se na aktivitě/akci finančně podílejí.
Příjemci Záštity jsou žadatelé, kteří byli jmenovitě schváleni radou města.

4. Nelze žádat na stejnou aktivitu/akci pod Záštitou a současně dle čl. III.c) Pravidel pro poskytování příspěvků na sportovní činnost.

5. Evidence, kontrola a vyúčtování přidělených příspěvků se řídí čl. VII. a VIII. Pravidel pro poskytování příspěvků na sportovní činnost. Poskytnutý příspěvek je žadatel povinen vyúčtovat k 31. 12. běžného roku a vyúčtování předložit nejdéle do 15. 1. následujícího roku. Žádosti o změnu vyúčtování budou přijímány do 15. 11. běžného roku, na žádosti podané po tomto termínu nebude brán zřetel.

čl. IV. Pravidla pro udělení Záštity starostky na podporu volnočasových a společenských aktivit/akcí

1. Zastupitelstvo města jako součást rozpočtu města na příslušný rok schvaluje na kapitole odboru školství a kultury konkrétní částku na Záštity na podporu volnočasových a společenských aktivit, jejichž udělení je v kompetenci starostky města. Finanční prostředky určené na Záštitu na podporu volnočasových a společenských aktivit jsou maximálně ve výši 100 000 Kč ročně.

2. Maximální výše jedné Záštity je 10 000 Kč. Záštita může být udělena i formou morální podpory bez finančního příspěvku. Záštity s finančním příspěvkem jsou poskytovány na základě schválení rady města a uzavření písemné smlouvy o poskytnutí příspěvku. Příspěvky se poskytují až do vyčerpání alokované částky v rozpočtu města Písku na daný rok.

3. Na stejnou volnočasovou a společenskou aktivitu/akci nelze žádat o Záštitu s finančním příspěvkem a o finanční příspěvek z grantového programu města současně. Rovněž nelze žádat na dofinancování aktivity/akce, která je již podpořena z finančních prostředků města Písek. Žadatel se musí na aktivitě/akci finančně spolupodílet.

Na aktivitu/akci, která proběhla v minulosti a bylo ukončeno její financování, nemůže být Záštita poskytnuta.

4. Záštita se uděluje na základě písemné žádosti žadatele, která musí být podána na předepsaném formuláři společně s čestným prohlášením o bezúhonnosti žadatele, v jednom vyhotovení originálu vždy do 28.  2. běžného kalendářního roku. O morální záštitu lze požádat 2 měsíce před konáním aktivity/akce.

Žádosti se doručují na adresu Městský úřad Písek, odbor školství a kultury, Velké nám. 114/3, 397 19 Písek poštou nebo prostřednictvím podatelny Městského úřadu, Velké nám. 114/3, Písek.

5. Formuláře jsou k dispozici na adresách: www.granty-pisek.cz, www.mesto-pisek.cz/dokumenty/odbor-skolstvi-a-kultury nebo přímo na Městském úřadě Písek, odboru školství a kultury. Žadateli o Záštitu mohou být fyzické, podnikající fyzické osoby i právnické osoby, které realizují volnočasovou a společenskou aktivitu/akci ve městě Písek a zároveň se na aktivitě/akci finančně podílejí. Příjemci Záštity jsou žadatelé, kteří byli jmenovitě schváleni radou města.

6. Evidence, kontrola a vyúčtování přidělených finančních příspěvků se řídí čl. IV. Zásad pro poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města Písek na podporu kultury a cestovního ruchu. Vyúčtování finančního příspěvku musí být provedeno a zasláno na odbor školství a kultury, Velké nám. 114/3, 397 19 Písek poštou nebo prostřednictvím podatelny Městského úřadu, Velké nám. 114/3, Písek nejpozději do 31. 12. běžného roku.

čl. V. Společná ustanovení

1. Na poskytnutí Záštity není právní nárok.

2. Jeden subjekt může žádat o finanční Záštitu jedenkrát v daném kalendářním roce. Výjimkou jsou žádosti o morální podporu bez finančního příspěvku.

3. Záštitu neobdrží žadatelé, kteří mají dluh po lhůtě splatnosti vůči městu Písek nebo jím založené či zřizované organizaci.

4. Užívání znaku města Písek podléhá zákonu č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů.

5. Příjemce příspěvku je povinen se řídit Pravidly publicity, která byla schválena radou města Písek dne 14. 7. 2011 a jsou přílohou každé uzavřené smlouvy. Žadatel se zavazuje, že v souladu s Pravidly publicity na propozicích a propagačních materiálech bude uvedeno: „Akce je podporována městem Písek“.

6. Příjemce příspěvku se zavazuje, že aktivitu/akci, která je předmětem Záštity starostky zveřejní nejpozději 1 měsíc před jejím konáním na www.akcevpisku.cz.

7. V případě, že subjekt nepředloží vyúčtování v řádném termínu nebo nedodrží podmínky těchto Pravidel, je povinen příspěvek na výzvu poskytovatele Záštity vrátit v celé výši na účet města Písku a bude vyloučen z poskytnutí Záštity v následujícím roce.

8. Žadatel je povinen se nejpozději 14 dní před termínem akce, na kterou je Záštita poskytnuta, spojit se sekretariátem starostky a projednat podrobnosti, které pro starostu z přijetí Záštity plynou.

9. Výjimky z těchto Pravidel uděluje starosta a musí být schváleny radou města.

10. Tato pravidla nabývají účinnosti dnem 1. 1. 2013. Současně se ruší Pravidla pro udělení Záštity starostky ze dne 11. 11. 2011.

 
Vytisknout článek   Nahoru
 

© 2013 Město Písek | Realizace studio QUIN.CZ