Kultura a cestovní ruch – 1. výzva 2025

Město Písek vyhlásilo výzvu pro podávání žádostí z programu kultury a cestovního ruchu. V odkazech naleznete text výzvy, pravidla, formulář žádosti včetně příloh, formulář vyúčtování/vypořádání a závěrečné zprávy a vzorovou veřejnoprávní smlouvu.

Žádosti budou přijímány od 30.08. 2024.
Konečný termín pro přijímání žádostí je 13.09.2024 do 12:00 hodin

Jednání hodnotící komise je naplánováno na 16.10.2024 a výsledné rozdělení finančních prostředků projedná zastupitelstvo města dne 05.12.2024 (změny termínu vyhrazeny).

Pravidla programu pro poskytování dotací města Písek na podporu kultury a cestovního ruchu VÍCELETÁ DOTAČNÍ PODPORA

Rada města Písek se na svém zasedání dne 30.05.2024 a následně 13.06. 2024 usnesla vydat v souladu s ustanovením § 10a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, ve smyslu zákona č. 128/200 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, § 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tato Pravidla programu pro poskytování dotací města Písek na podporu kultury a cestovního ruchu VÍCELETÁ DOTAČNÍ PODPORA.

Formulář Žádost o dotaci včetně příloh – 1. výzva 2025

Formulář doporučujeme žadatelům stáhnout si do svého počítače, elektronicky vyplnit a doručit dle daných pravidel do 13.09.2024 do 12.00 hodin.

Pro vyplnění elektronické žádosti je nutné stáhnout aktuální verzi aplikace Software602 Form Filler. Poté si níže stáhnout elektronický formulář a po vyplnění potřebných údajů jej uložit a vytisknout. V písemné podobě jej doručit na podatelnu městského úřadu Písek (případně zaslat datovou schránkou) a v podobě elektronické, spolu s vloženými přílohami ve formátu PDF, jej odeslat e-mailem na adresu vyzva1.sk (zavináč) mupisek.cz, oboje dle pokynů daných pravidel do 13.09.2024 do 12.00 hodin.

Vzorová Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace,

která je dle povahy žádosti případně dále upravena např. dalšími povinnostmi příjemce.

Formulář Vyúčtování/vypořádání poskytnuté dotace z programu pro poskytování dotací města Písek na podporu kultury a cestovního ruchu včetně Závěrečné zprávy

Formulář pro vyúčtování/vypořádání si stáhněte do svého počítače, vyplňte elektronicky a odevzdejte na podatelnu městského úřadu v termínu stanoveném pro příjem vyúčtování dotací tj. vždy od 01.01. – 31.01. následujícího kalendářního roku. Příjemce víceleté podpory max. do roku 2027 odevzdá zároveň s vyúčtování také rozpočet podpořené akce na další rok.

Výsledky dotačního řízení 1. výzvy 2025

Výsledky budou zveřejněny po konečném schválení v prosincovém zastupitelstvu města.

nahoru