Dotační programyKULTURA a CESTOVNÍ RUCH › Související dokumenty

Související dokumenty

Strategický plán

Strategický plán je základním dokumentem rozvoje dané oblasti, vznikl v roce 2005 a v průběhu roku 2008 byla připravena jeho aktualizace. Nový strategický plán města Písek schválilo zastupitelstvo města dne 03.12.2015. Vaše žádost musí být v souladu se zásadními směry rozvoje stanovenými tímto plánem.

Program podpory rozvoje kultury a cestovního ruchu

Program podpory rozvoje kultury a cestovního ruchu ve městě Písku pro období 2018–2030 je konstruován se zaměřením na udržitelný rozvoj kulturních a uměleckých kapacit města směřovaný k podpoře kvality života ve městě, občanské aktivity i sounáležitosti a zvyšování turistické atraktivity.

„Program rozvoje kultury a cestovního ruchu“ byl vytvořen z definované potřeby proměny města k využití svého kulturního potenciálu jako prostředku zvyšování kvality života ve městě.

Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu města Písek na podporu kultury a cestovního ruchu

Zastupitelstvo města Písek (dále jen zastupitelstvo města) se na svém zasedání dne 16.05.2024 usneslo vydat v souladu s § 85, písm. c), zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a § 10a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, tyto Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu města Písek na podporu kultury a cestovního ruchu (dále jen zásady).

Zákon č. 37/2021 o evidenci skutečných majitelů

Dle tohoto zákona jsou vybrané právnické osoby povinny k žádosti o dotaci doložit úplný výpis z evidence skutečných majitelů, který není starší než 6 měsíců od data podání žádosti o dotaci.

Upozorňujeme tímto žadatele – právnické osoby, kterých se zákon týká, aby si úplný výpis včas zajistili, protože v případě nedoložení této přílohy nebudou naplněny formální náležitosti žádosti o dotaci a žádost bude z dalšího hodnocení vyřazena.

Pravidla publicity města Písek v rámci dotačních programů a záštity starosty

Důvodem vzniku Pravidel publicity je zajistit správnou informovanost o podpořených a úspěšně realizovaných akcí/aktivit a informovat veřejnost o podpoře města Písku.

Tato Pravidla publicity byla schválena usnesením rady města č. 82/16 dne 4. 2. 2016 a jsou účinná od 5. 2. 2016. 

Informace pro pořadatele akcí

Informace pro pořadatele akcí ve městě Písek, které popisují postup při pořádání akcí na veřejném prostranství.

nahoru