Dotační programyVOLNOČASOVÉ AKTIVITY › Související dokumenty

Zásady pro poskytování dotací na volnočasové aktivity dětí a mládeže

Město Písek rozhodlo dne 01. 12. 2022 usnesením Zastupitelstva města Písek č. 257/22 schválit tyto aktualizované Zásady pro poskytování dotací na volnočasové aktivity dětí mládeže s účinností od 01. 01. 2023.

Zákon č. 37/2021 o evidenci skutečných majitelů

Dle tohoto zákona jsou vybrané právnické osoby povinny k žádosti o dotaci doložit úplný výpis z evidence skutečných majitelů, který není starší než 6 měsíců od data podání žádosti o dotaci.

Upozorňujeme tímto žadatele – právnické osoby, kterých se zákon týká, aby si úplný výpis včas zajistili, protože v případě nedoložení této přílohy nebudou naplněny formální náležitosti žádosti o dotaci a žádost bude z dalšího hodnocení vyřazena.

Pravidla publicity města Písek v rámci dotačních programů a záštity starosty

Důvodem vzniku Pravidel publicity je zajistit správnou informovanost o podpořených a úspěšně realizovaných akcích/aktivitách a informovat veřejnost o podpoře města Písku.

Tato Pravidla publicity byla schválena usnesením rady města č. 82/16 dne 4. 2. 2016 a jsou účinná od 5. 2. 2016. Současně se ruší Pravidla publicity města Písek v rámci grantových programů a Záštity starosty ze dne 14. 7. 2011.

nahoru