Zveřejnění programů na rozdělení finančních prostředků na činnost dle Zásad pro poskytování dotací na volnočasové aktivity dětí a mládeže

Upozornění na možnost podání žádosti na činnost dle čl. IV. podpora volnočasových aktivit dětí a mládeže v souladu s novelou zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů.
Účelem Zásad je stanovit jasný a jednoznačný postup při podpoře a rozvoji volnočasových aktivit dětí a mládeže z rozpočtu města Písku. Cílem Zásad je podpořit činnost především dětí a mládeže do 20 let a umožnit jim kvalitně trávit volný čas.

Prvořadým posláním je nabídnout občanům kvalitní využití volného času, odpoutat mládež od negativních prvků vyskytujících se ve společnosti – alkohol, drogy, kriminalita.

Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků:

Finanční prostředky ve výši 500 000 Kč byly zapojeny do rozpočtu města roku 2023 rozhodnutím zastupitelstva města ze dne 01. 12. 2022. Minimální a maximální výše dotace v jednotlivém případě:

  • Minimální výše poskytnuté dotace činí 5.000 Kč
  • Maximální výše poskytnuté dotace činí 80.000 Kč

Žádosti o dotaci je možné podávat v období od 02.01. 2023 do 13.01. 2023 (včetně) způsobem stanoveným v Zásadách. Žádosti se podávají na předepsaných tiskopisech elektronicky (e-mail: sportvolnocasy (zavináč) mupisek.cz) i písemně poštou nebo osobně v podatelně Městského úřadu Písek, odbor školství a kultury, Velké nám. 114/3, 397 19 Písek.

Žádost o poskytnutí dotace na volnočasové aktivity

Pro vyplnění elektronické žádosti je nutné z webové adresy www.602.cz/download-form-filler stáhnout aktuální verzi aplikace Software602 Form Filler. Poté si níže stáhnout elektronický formulář a po vyplnění potřebných údajů jej uložit a vytisknout. V písemné podobě jej doručit na podatelnu městského úřadu Písek a v podobě elektronické, spolu s vloženými přílohami ve formátu PDF, jej odeslat e-mailem na adresu sportvolnocasy (zavináč) mupisek.cz, oboje dle pokynů daných zásad.

Formuláře vyúčtování

Formulář vyúčtování si stáhněte do svého počítače, vyplňte elektronicky a odevzdejte na podatelnu MÚ v termínu stanoveném v uzavřené smlouvě o poskytnutí příspěvku.

Schválené dotace na volnočasové aktivity v roce 2023

nahoru