Záštity starosty › Související dokumenty

Zákon č. 37/2021 o evidenci skutečných majitelů

Upozorňujeme žadatele o dotaci z rozpočtu města Písek, že v souvislosti s nabytím účinnosti zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů (dále také jen „ZESM“) a v souladu s touto skutečností novelizovaným ust. § 10a odst. 3 písm. f) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, došlo od 1. 6. 2021 ke změně právní úpravy minimálních náležitostí, které musí obsahovat žádost o dotaci nebo návratnou finanční výpomoc.

Nově jsou vybrané právnické osoby povinny k žádosti o dotaci doložit úplný výpis z evidence skutečných majitelů, který není starší než 6 měsíců od data podání žádosti o dotaci.

Evidence skutečných majitelů je informačním systémem veřejné správy, do kterého se zapisují zákonem vymezené údaje o skutečných majitelích právnických osob a svěřeneckých fondů.

ZESM dělí právnické osoby do dvou skupin:

1) osoby, které skutečného majitele nemají (tyto osoby výpis u evidence skutečných majitelů nedokládají):

 1. stát a územní samosprávný celek,
 2. dobrovolný svazek obcí,
 3. státní příspěvková organizace a příspěvková organizace územního samosprávného celku,
 4. školská právnická osoba zřízená státem, územním samosprávným celkem nebo dobrovolným svazkem obcí,
 5. veřejná výzkumná instituce,
 6. právnická osoba zřízená zákonem nebo mezinárodní smlouvou,
 7. státní podnik a národní podnik,
 8. okresní a regionální komora nebo začleněné společenstvo podle jiného zákona,
 9. evropské seskupení pro územní spolupráci,
 10. politická strana a politické hnutí,
 11. církev a náboženská společnost a ostatní právnické osoby podle zákona upravujícího církve a náboženské společnosti,
 12. odborová organizace a organizace zaměstnavatelů,
 13. honební společenstvo,
 14. společenství vlastníků jednotek,
 15. právnická osoba, ve které má přímo nebo nepřímo veškeré podíly na prospěchu a hlasovacích právech Česká republika, kraj nebo obec, a
 16. obecně prospěšná společnost a ústav, jejichž zakladatelem je Česká republika, kraj nebo obec.

2) osoby mající skutečného majitele (tzn. osoby, na něž se povinnost doložit výpis z evidence skutečných majitelů vztahuje):

- právnické osoby neuvedené v bodě 1).

Evidence skutečných majitelů je vedena v elektronické podobě rejstříkovými soudy.

Upozorňujeme tímto žadatele – právnické osoby, kterých se zákon týká, aby si úplný výpis včas zajistili, protože v případě nedoložení této přílohy nebudou naplněny formální náležitosti žádosti o dotaci a žádost bude muset být vyřazena.

Získání výpisu z evidence skutečných majitelů

Evidence je částečně přístupná veřejnosti na internetových stránkách

https://esm.justice.cz/ias/issm/rejstrik, kde lze nalézt danou právnickou osobu a zároveň získat částečný elektronický výpis z evidence skutečných majitelů.

Úplný výpis může získat zapsaná osoba ve vztahu k jí zapsaným údajům bezplatně přihlášením evidující osoby nebo skutečného majitele v elektronické aplikaci evidence skutečných majitelů (získat lze pouze elektronicky podepsaný výpis – viz níže). Přihlášení lze provést za pomoci datové schránky nebo elektronické identifikace (e-Identita). Další možností je zaslání písemné žádosti na příslušný soud, kde je zaslání úplného výpisu zpoplatněno (získat lze elektronicky podepsaný i listinný úředně ověřený výpis – viz příloha níže).

Úplný výpis lze získat ve formě:

1) elektronického podepsaného výpisu, který byl vytvořen jako elektronický dokument ve formě datové zprávy (ve smyslu zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů). Tento dokument je elektronicky podepsán kvalifikovaným systémovým certifikátem příslušného rejstříkového soudu a obsahuje všechny náležitosti, aby byl považován za důvěryhodný a právoplatný výpis srovnatelný s listinnými výpisyVytištěním se tato povaha výpisu degraduje a není možné jej používat jako plnohodnotný.

Na úplný výpis získaný z internetové aplikace evidence skutečných majitelů jako podepsaný PDF dokument je možné aplikovat mechanismus autorizované konverze (tj. převedení do listinné podoby způsobem zajišťujícím shodu obsahu a s doložkou o provedení konverze, tzn. se zachováním hodnoty jako u elektronického podepsaného výpisu). Tuto službu poskytují veřejnosti kontaktní místa veřejné správy (tzv. Czech POINT).

2) listinný úředně ověřený výpis - je možné získat pouze od příslušného rejstříkového soudu. Tato možnost je zpoplatněna.

Více informací získáte na webu Informační systém evidence skutečných majitelů – Ministerstvo spravedlnosti České republiky: https://esm.justice.cz/ias/issm/rejstrik.

Za účelem pořízení úplného výpisu z evidence skutečných majitelů DOPORUČUJEME žadatelům ZŘÍDIT DATOVOU SCHRÁNKU.

Nejběžnějším způsobem zřízení datové schránky je požádat o její zřízení přes kontaktní místo Czech POINT (Městský úřad Písek – Velké náměstí 114, Budovcova 207 nebo pobočky sítě Czech POINT na vybraných provozovnách České pošty).

Zřízení datové schránky je zdarma. Při podání žádosti je třeba předložit platný doklad totožnosti (občanský průkaz nebo pas). V případě podnikající fyzické osoby (tj. OSVČ), která není zapsána v Registru osob, je rovněž nezbytné předložit doklad opravňující k podnikání. Je-li žádáno o zřízení datové schránky právnické osoby, která je zapsána v Registru osob a zároveň je žadatel u tohoto subjektu zapsán v Registru osob jako statutární zástupce, nejsou vyžadovány žádné další doklady (kromě předložení platného dokladu totožnosti). Není-li právnická osoba zapsána v Registru osob (což je výjimečné), doloží žadatel originál nebo úředně ověřenou kopii veřejné listiny dokládající její zřízení či statut. Dále, pokud žadatel není v Registru osob zapsán jako statutární zástupce dané právnické osoby, doloží originál nebo úředně ověřenou kopii oprávnění jednat jejím jménem, a to např. plná moc, jmenovací dekret, zápis z valné hromady apod. Žádost o zřízení datové schránky může podat i zástupce na základě předložené plné moci s úředně ověřeným podpisem zmocnitele. Doručení přístupových údajů však může být v takovém případě delší.

Žádost je odeslána okamžitě. Není-li žádost vyřízena na počkání (zpravidla u právnických osob) obdrží žadatel, resp. osoby vykonávající funkci statutárního orgánu, jde-li o právnickou osobu, přístupové údaje do 7 dnů ode dne podání žádosti. Tyto údaje jsou doručovány do vlastních rukou v obálce se žlutým pruhem. Poté je možné okamžité přihlášení do datové schránky včetně pořízení úplného výpisu z evidence skutečných majitelů jejím prostřednictvím (viz grafický postup níže).

Výhodou datové schránky v souvislosti s evidencí skutečných majitelů je možnost bezplatně, kdykoliv (opakovaně), jednoduše a okamžitě pořídit úplný výpis z této evidence, který lze společně s celou žádostí o dotaci nebo i samostatně odeslat prostřednictvím datové schránky.

V případě, že právnická osoba NEMÁ DATOVOU SCHRÁNKU, lze pořídit úplný výpis z evidence skutečných majitelů pouze na žádost podanou u soudu, která je zpoplatněna poplatkem ve výši 70 Kč za 1 stranu (uhrazeno předem s tím, že přesáhne-li výpis 1 stranu, je na výzvu soudu poplatek třeba doplatit), vyřízení může trvat i déle než 30 dnů.

Související dokumenty

Zásady pro poskytování dotací na kulturu a cestovní ruch města Písek 

Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu města Písek na podporu kultury a cestovního ruchu Zastupitelstvo města Písek (dále jen zastupitelstvo města) se na svém zasedání dne 16.05.2024 usneslo vydat v souladu s § 85, písm. c), zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a § 10a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, tyto Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu města Písek na podporu kultury a cestovního ruchu (dále jen zásady).

Pravidla publicity města Písek v rámci dotačních programů a záštity starosty

Důvodem vzniku Pravidel publicity je zajistit správnou informovanost o podpořených a úspěšně realizovaných akcí/aktivit a informovat veřejnost o podpoře města Písku.

Tato Pravidla publicity byla schválena usnesením rady města č. 82/16 dne 4. 2. 2016 a jsou účinná od 5. 2. 2016. Současně se ruší Pravidla publicity města Písek v rámci grantových programů a Záštity starosty ze dne 14. 7. 2011.

Informace pro pořadatele akcí na veřejném prostranství ve městě Písek

Informace pro pořadatele akcí na veřejném prostranství ve městě Písek, které popisují postup při pořádání akcí na veřejném prostranství.

nahoru