Kultura a cestovní ruch – 1. výzva 2020

Výzva je definována ve stručnosti v tzv. "textu výzvy", dále ji upřesňují pravidla, přičemž nezapomínejte na platnost obecných zásad a soulad se Strategickým plánem a rozvojem města Písek. V tomto odkazu naleznete formulář žádosti včetně příloh, který si stáhněte do svého počítače, vyplňte elektronicky a odešlete dle pokynů v pravidlech, dále formulář vyúčtování a závěrečné zprávy a vzorovou veřejnoprávní smlouvu.

Žádosti budou přijímány od 26. 08. 2019.
Konečný termín pro přijímání žádostí je 20. 09. 2019 do 12:00 hodin

Jednání hodnotící komise je naplánováno na 16. 10. 2019 a výsledné rozdělení finančních prostředků projedná nové zastupitelstvo města dne 05. 12. 2019 (změny termínu vyhrazeny). Po projednání žádostí v zastupitelstvu města bude zveřejněn jejich výsledný přehled a výše schválené dotace.

Pravidla programu pro poskytování dotací města Písek na podporu kultury a cestovního ruchu VÍCELETÁ DOTAČNÍ PODPORA

Rada města Písek se na svém zasedání dne 27.05.2019 usnesla vydat v souladu s ustanovením § 10a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, ve smyslu zákona č. 128/200 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, § 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tato Pravidla programu pro poskytování dotací města Písek na podporu kultury a cestovního ruchu VÍCELETÁ DOTAČNÍ PODPORA.

Formulář Žádost o dotaci včetně příloh – 1. výzva 2020

Formulář doporučujeme žadatelům stáhnout si do svého počítače, elektronicky vyplnit a doručit dle daných pravidel do 20.09.2019 do 12.00 hodin.

Vzorová Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace,

která je dle povahy žádosti případně dále upravena např. dalšími povinnostmi příjemce.

Formulář Vyúčtování/vypořádání poskytnuté dotace z programu pro poskytování dotací města Písek na podporu kultury a cestovního ruchu včetně Závěrečné zprávy a Dotazník pro příjemce dotační podpory města Písek

Formulář pro vyúčtování/vypořádání si stáhněte do svého počítače, vyplňte elektronicky a odevzdejte na podatelnu MÚ v termínu stanoveném pro příjem vyúčtování dotací. Příjemce víceleté podpory do roku 2023 zašle s vyúčtováním rovněž nový rozpočet na dotovanou akci.

Příjemce zašle 1x ročně s vyúčtování hromadně za všechny městem Písek podpořené akce Dotazník pro příjemce dotace, který je statistickým podkladem města Písek.

Výsledky dotačního řízení 1. výzvy 2020

Všechny došlé žádosti prošly formální a prvotní kontrolou administrátora dotačního programu. Finanční a obsahovou kvalitu posoudila hodnotící komise dne 16. 10. 2019 a výsledný seznam doporučených žádostí byl předložen k projednání radě města dne 18. 11. 2019. Následně zastupitelstvo města na svém jednání 5. 12. 2019 potvrdilo návrh rady města a hodnotící komise a schválilo výše dotací pro rok 2020 dle následujících tabulek pro jednotlivá opatření. Víceletá dotační podpora u schválených projektů potrvá do roku 2023.

nahoru