Kultura a cestovní ruch – 2. výzva 2021

Výzva je definována ve stručnosti v tzv. "textu výzvy", dále ji upřesňují pravidla, přičemž nezapomínejte na platnost obecných zásad a soulad se Strategickým plánem a rozvojem města Písek. V tomto odkazu naleznete formulář žádosti včetně příloh, který si stáhněte do svého počítače, vyplňte elektronicky a odešlete dle pokynů v pravidlech, dále formulář vyúčtování a závěrečné zprávy a vzorovou veřejnoprávní smlouvu.

Žádosti budou přijímány od 09.11.2020.
Konečný termín pro přijímání žádostí je 07.12.2020 do 12:00 hodin.

Jednání hodnotící komise je naplánováno na 13.01.2021 a výsledné rozdělení finančních prostředků bude projednáno radou města dne dne 15.02.2021. Po projednání žádostí v radě města bude zveřejněn jejich výsledný přehled a výše schválených dotací.

Pravidla programu pro poskytování dotací města Písek na podporu kultury a cestovního ruchu JEDNORÁZOVÁ DOTAČNÍ PODPORA

Rada města Písek se na svém zasedání dne 18. 5. 2020 usnesla vydat v souladu s ustanovením § 10a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, ve smyslu zákona č. 128/200 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, § 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tato Pravidla programu pro poskytování dotací města Písek na podporu kultury a cestovního ruchu JEDNORÁZOVÁ DOTAČNÍ PODPORA.

Formulář Žádost o dotaci včetně příloh – 2. výzva 2021

Formulář doporučujeme žadatelům stáhnout si do svého počítače, elektronicky vyplnit a doručit dle daných pravidel do 07.12.2020 do 12.00 hodin.


Pro vyplnění elektronické žádosti je nutné stáhnout aktuální verzi aplikace Software602 Form Filler. Poté si níže stáhnout elektronický formulář a po vyplnění potřebných údajů jej uložit a vytisknout. V písemné podobě jej doručit na podatelnu městského úřadu Písek a v podobě elektronické, spolu s vloženými přílohami ve formátu PDF, jej odeslat e-mailem na adresu vyzva2.sk (zavináč) mupisek.cz, oboje dle pokynů daných pravidel do 07.12.2020 do 12.00 hodin.

Vzorová Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace,

která je dle povahy žádosti případně dále upravena např. dalšími povinnostmi příjemce.

Formulář Vyúčtování/vypořádání poskytnuté dotace z programu pro poskytování dotací města Písek na podporu kultury a cestovního ruchu a Závěrečná zpráva

Formulář pro vyúčtování/vypořádání si stáhněte do svého počítače, vyplňte elektronicky a odevzdejte na podatelnu městského úřadu v termínu stanoveném pro příjem vyúčtování dotací tj. vždy od 01.01. – 31.01. následujícího kalendářního roku. 

Výsledky dotačního řízení 2. výzvy 2021

Všechny došlé žádosti prošly formální a prvotní kontrolou administrátora dotačního programu. Finanční a obsahovou kvalitu posoudila hodnotící komise dne 13.01.2021 a výsledný seznam doporučených žádostí ke schválení byl předložen radě města. Rada města na svém jednání 15. 2. 2021 doporučené žádosti projednala a schválila výši dotací dle následujících tabulek pro jednotlivá opatření.

nahoru