Kultura a cestovní ruch – 2. výzva 2019

Výzva je definována ve stručnosti v tzv. "textu výzvy", dále ji upřesňují pravidla, přičemž nezapomínejte na platnost obecných zásad a soulad se Strategickým plánem a rozvojem města Písek. V tomto odkazu naleznete formulář žádosti včetně příloh, který si stáhněte do svého počítače, vyplňte elektronicky a odešlete dle pokynů v pravidlech, dále formulář vyúčtování a závěrečné zprávy a vzorovou veřejnoprávní smlouvu.

Žádosti budou přijímány od 12. 11. 2018.
Konečný termín pro přijímání žádostí je 7. 12. 2018 do 12:00 hodin.

Jednání hodnotící komise je naplánováno na 16. 1. 2019 a výsledné rozdělení finančních prostředků bude projednáno na únorové radě města v návaznosti na časový harmonogram zasedání, který v čase vyhlášení výzvy není znám.Po projednání žádostí v zastupitelstvu města bude zveřejněn jejich výsledný přehled a výše schválených dotací.

Pravidla programu pro poskytování dotací města Písek na podporu kultury a cestovního ruchu JEDNORÁZOVÁ DOTAČNÍ PODPORA

Rada města Písek se na svém zasedání dne 15. 12. 2016 usnesla vydat v souladu s ustanovením § 10a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, ve smyslu zákona č. 128/200 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, § 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tato Pravidla programu pro poskytování dotací města Písek na podporu kultury a cestovního ruchu JEDNORÁZOVÁ DOTAČNÍ PODPORA.

Formulář Žádost o dotaci včetně příloh – 2. výzva 2019

Formulář doporučujeme stáhnout si do svého počítače, elektronicky vyplnit a doručit dle daných pravidel do 7. 12. 2018 do 12.00 hodin.

Vzorová Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace

je dle povahy žádosti případně dále upravena např. dalšími povinnostmi příjemce.

Formulář Vyúčtování poskytnuté dotace z programu pro poskytování dotací města Písek na podporu kultury a cestovního ruchu a Závěrečná zpráva, Dotazník pro příjemce dotační podpory města Písek

Formulář pro vyúčtování si stáhněte do svého počítače, vyplňte elektronicky a odevzdejte na podatelnu MÚ v termínu stanoveném pro příjem vyúčtování dotací.

Nově, od 1. 1. 2018 zašle příjemce 1x ročně s vyúčtování hromadně za všechny městem Písek podpořené akce Dotazník pro příjemce dotace, který je statistickým podkladem města Písek a Městský úřad Písek/město Písek (dále jen "správce") činí, v souladu s článkem 13 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů 2016/679, informační povinnost prostřednictvím Zásad ochrany osobních údajů, které jsou dostupné na webových stránkách města www.mesto-pisek.cz.

Výsledky dotačního řízení 2. výzvy 2019

Všechny došlé žádosti prošly formální a prvotní kontrolou administrátora dotačního programu. Finanční a obsahovou kvalitu posoudila hodnotící komise dne 16. 1. 2019 a výsledný seznam doporučených žádostí ke schválení byl předložen radě města. Rada města na svém jednání 25. 2. 2019 doporučené žádosti projednala a schválila výši dotací dle následujících tabulek pro jednotlivá opatření (viz PDF níže).

nahoru