Kultura a cestovní ruch – 1. výzva 2024

Město Písek vyhlásilo výzvu pro podávání žádostí z programu kultury a cestovního ruchu. V odkazech naleznete text výzvy, pravidla, formulář žádosti včetně příloh, formulář vyúčtování/vypořádání a závěrečné zprávy a vzorovou veřejnoprávní smlouvu.

Žádosti budou přijímány od 30.08. 2023.
Konečný termín pro přijímání žádostí je 15.09.2023 do 12:00 hodin

Jednání hodnotící komise je naplánováno na 18.10.2023 a výsledné rozdělení finančních prostředků projedná zastupitelstvo města dne 07.12.2023 (změny termínu vyhrazeny).

Pravidla programu pro poskytování dotací města Písek na podporu kultury a cestovního ruchu VÍCELETÁ DOTAČNÍ PODPORA

Rada města Písek se na svém zasedání dne 25.05.2023 usnesla vydat v souladu s ustanovením § 10a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, ve smyslu zákona č. 128/200 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, § 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tato Pravidla programu pro poskytování dotací města Písek na podporu kultury a cestovního ruchu VÍCELETÁ DOTAČNÍ PODPORA.

Formulář Žádost o dotaci včetně příloh – 1. výzva 2024

Formulář doporučujeme žadatelům stáhnout si do svého počítače, elektronicky vyplnit a doručit dle daných pravidel do 15.09.2023 do 12.00 hodin.

Pro vyplnění elektronické žádosti je nutné stáhnout aktuální verzi aplikace Software602 Form Filler. Poté si níže stáhnout elektronický formulář a po vyplnění potřebných údajů jej uložit a vytisknout. V písemné podobě jej doručit na podatelnu městského úřadu Písek a v podobě elektronické, spolu s vloženými přílohami ve formátu PDF, jej odeslat e-mailem na adresu vyzva1.sk (zavináč) mupisek.cz, oboje dle pokynů daných pravidel do 15.09.2023 do 12.00 hodin.

Vzorová Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace,

která je dle povahy žádosti případně dále upravena např. dalšími povinnostmi příjemce.

Formulář Vyúčtování/vypořádání poskytnuté dotace z programu pro poskytování dotací města Písek na podporu kultury a cestovního ruchu včetně Závěrečné zprávy

Formulář pro vyúčtování/vypořádání si stáhněte do svého počítače, vyplňte elektronicky a odevzdejte na podatelnu městského úřadu v termínu stanoveném pro příjem vyúčtování dotací tj. vždy od 01.01. – 31.01. následujícího kalendářního roku. 

Výsledky dotačního řízení 1. výzvy 2024

Všechny došlé žádosti prošly formální a prvotní kontrolou administrátora dotačního programu. Finanční a obsahovou kvalitu posoudila hodnotící komise dne 18.10.2023 a výsledný seznam doporučených žádostí byl předložen k projednání radě města dne 23.11.2023. Rada města doporučila zastupitelstvu návrhy na rozdělení dotací schválit. Následně zastupitelstvo města na svém jednání 07.12.2023 potvrdilo návrh rady města a schválilo výše dotací pro rok 2023 dle následujících tabulek pro jednotlivá opatření. Víceletá dotační podpora u schválených projektů trvá do roku 2027 včetně.

nahoru